برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین چارچوب مطلوب راهبری شرکتی برای بین‌المللی شدن: مطالعه موردی (48370 مشاهده)
تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات:مطالعه موردی شرکت فراپیوند (41906 مشاهده)
ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضلاب استان تهران (35213 مشاهده)
معرفی شاخص‌های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری در کلان شهر تهران (33313 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان:«بررسی موردی: معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی» (31926 مشاهده)
شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش (31467 مشاهده)
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (27749 مشاهده)
یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه‌های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (26410 مشاهده)
تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد (26280 مشاهده)
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه‌ای استان‌های ایران (25731 مشاهده)
رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (25616 مشاهده)
واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان (25339 مشاهده)
تدوین محورهای استراتژیکی توسعه منابع انسانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (25100 مشاهده)
نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی (24856 مشاهده)
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (24344 مشاهده)
مطالعه ‌تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان: بررسی موردی بانک‌های دولتی شهر کرمان (24242 مشاهده)
نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‌کنند یا سازمان وقف آنان می‌گردد؟ (24198 مشاهده)
بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (24145 مشاهده)
تدوین شاخص‌های مناسب برای تعیین ساختار هولدینگ بررسی موردی: هولدینگ سرمایه‌گذاری صباجهاد (24007 مشاهده)
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران (23741 مشاهده)
جمع کل آمار: 6954697