برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین چارچوب مطلوب راهبری شرکتی برای بین‌المللی شدن: مطالعه موردی (48720 مشاهده)
تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات:مطالعه موردی شرکت فراپیوند (42324 مشاهده)
ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضلاب استان تهران (35576 مشاهده)
معرفی شاخص‌های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری در کلان شهر تهران (33690 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان:«بررسی موردی: معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی» (32273 مشاهده)
شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش (31938 مشاهده)
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (28150 مشاهده)
یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه‌های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (26730 مشاهده)
تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد (26625 مشاهده)
رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (26222 مشاهده)
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه‌ای استان‌های ایران (26036 مشاهده)
واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان (25673 مشاهده)
تدوین محورهای استراتژیکی توسعه منابع انسانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (25428 مشاهده)
نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی (25177 مشاهده)
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (24770 مشاهده)
نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‌کنند یا سازمان وقف آنان می‌گردد؟ (24687 مشاهده)
مطالعه ‌تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان: بررسی موردی بانک‌های دولتی شهر کرمان (24544 مشاهده)
بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (24430 مشاهده)
تدوین شاخص‌های مناسب برای تعیین ساختار هولدینگ بررسی موردی: هولدینگ سرمایه‌گذاری صباجهاد (24343 مشاهده)
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران (24069 مشاهده)
جمع کل آمار: 7177875