شرایط پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقالات
 این نشریه مقاله‌هایی را در فرآیند داوری قرار می‏دهد که:
ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
در جهت اهداف و در قالب موضوع‌های تعیین‏ شده برای نشریه باشد؛
حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد؛
مقاله‌ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
 
ساختار کلی نشریه
بدنه اصلی مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع باشد.
شیوه استناد به صورت درون متنی به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) باشد.
فهرست منابع نیز به صورت الفبایی، بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمریکا در انتهای مقاله به صورت یکسان و مطابق روش زیر تنظیم شده باشد:  
- برای کتاب: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک)، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل نشر: نام ناشر.
- برای نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال نشر). عنوان مقاله، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، نام نشریه (ایتالیک)، دوره ( شماره انتشار)، صفحات.
 (برای آگاهی کامل از شیوه استناددهی به سایت، با نشانی
https://www.landmark.edu/library/citation-guides/apa-citation-style-guide مراجعه فرمایید.)
- رسم الخط، نقطه گذاری و واژه های معادل در زبان فارسی بر مبنای مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی
http://www.persianacademy.ir است.
معادل­های فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطلاح ­های خارجی مهم در متن، با اعداد تک از ۱ شماره‏گذاری و در زیرنویس هر صفحه آورده شود.
- ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی انگلیسی آورده شوند.
- تمامی منابع از راه نرم افزار اندنوت یا دیگر نرم افزارهای مشابه رفرنس دهی اشاره شوند.
 
ساختار چکیده
 چکیده حاوی مطالب کلی مقاله است، بدون درج شکل، نمودار، فرمول و جزییات آماری؛ ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه در پاراگراف ­های که شامل:
هدف (اجباری): هدف پژوهش باید به صراحت تمرکز پژوهش را نشان دهد. هدف پژوهش می تواند با نشان دادن رابطۀ بین متغیرها نیز بیان شود. نویسندگان باید توجه داشته باشند که از بیان مواردی مانند شکاف پژوهش در اینجا خودداری نمایند.
طرح پژوهش/ روش شناسی / رویکرد (اجباری): در اینجا باید اطلاعات مربوط به تعداد نمونه نهایی، ابزار جمع آوری داده (پرسشنامه، مصاحبه)، جامعه آماری (افراد، گروه ها، سازمان ها)، زمینۀ پژوهش (دولتی، خصوصی، تولیدی، خدماتی، در حال توسعه، توسعه یافته)، و روش تحلیل داده ها (مدل معادلات ساختاری، تحلیل تم، کدگذاری، رگرسیون، و ... ) اشاره شود. نویسندگان باید توجه کنند که وارد جزئیات بیش از حد روش شناسی مانند نحوۀ انتخاب نمونه ها، ابزارهای پایایی و روایی پرسشنامه، چرایی انتخاب زمینۀ پژوهش، و نحوۀ انجام تجزیه و تحلیل داده ها نشوند.
یافته ها (اجباری): تمامی یافته های مهم پژوهش باید به زبان آماری (اثر مثبت / منفی و معنادار یا بی معنا) نوشته شوند. یافته ها باید حاصل دستاورد این پژوهش باشد. در پژوهش های کمّی، فرضیه های پژوهش جزو یافته هاست. در پژوهش های کیفی نیز، مدل نهایی به دست آمده از نظر خبرگان یا نتیجۀ حاصل از مورد مطالعه در این بخش بیان می شود.
ارزش / اصالت پژوهش (اجباری): در اینجا سهم های پژوهش می تواند به صورت نظری و تجربی بیان شود. در سهم های نظری، ارزش پژوهش در بسط نظریه ملاک است و پژوهش باید بیان کند که تا چه حد توانسته نظریه را گسترش دهد. گاهی ورود یک متغیر جدید در یک نظریه می تواند به گسترش آن کمک کند. در موارد تجربی نیز پژوهش ها می توانند مدارکی باشند برای اثبات ادعاهایی که برای اولین بار کشف کرده اند. در اینجا باید ارزش پژوهش در رابطه با جامعۀ آماری بیان شود.
پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی (اختیاری): در اینجا با توجه به یافته های پژوهش، یک پیشنهاد اجرایی یا پژوهشی به صورت کلی بیان شود و از نوشتن جزئیات بیش از حد خودداری شود.

موارد ذکر شده در چکیده با قلم تیره مشخص ­شود؛
نویسنده باید از استناد در درون چکیده و نوشتن اختصارات غیرمعمول و غیراستاندارد اجتناب نماید و اختصارات به طور کامل آورده شود، اما در اشارات بعدی می ‏توانند حروف اختصار را به‏ جای آن استفاده کنند؛
از آوردن نقل و قول مستقیم پرهیز شود؛
 
سایر نکته ها
هر مقاله از حدود ۲۵ صفحه کاغذ قطع وزیری (۲۳*۱۷) حروف­ نگاری شده تجاوز نکند ( حدود ۸۰۰۰ کلمه)؛
مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
کلید واژه ها (دست‏کم ۵ تا ۷ واژه) پس از چکیده درج شود؛
متن مقاله ها با نرم افزار
word ۲۰۱۳ یا  word ۲۰۱۰ و فونت B Nazanin ۱۱.۵  و واژه‌های انگلیسی با قلم Time New Roman ۱۰ نوشته شود و فایل مقاله از طریق وب سایت نشریه ارسال شود.؛
عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین آنها و شماره جدول‌ها و شکل‌ها و نمودارها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. [مانند: جدول ۲. توزیع فراوانی...] اعداد داخل جداول به فارسی نوشته شود.
اعداد و نوشته های داخل جدول حتما باید به صورت فارسی نوشته شود بجای نقطه در اعداد فارسی باید ممیز (/) گذاشته شود.
فرمول‌ها چپ‌چین و با شماره مشخص می‌شوند. شماره فرمول‌ها نیز با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. مانند: (۴) عدد روبروی فرمول باشد.
تمام صفحه‌ها از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری ‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه ‌یابد.
زیر نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی دانشگاهی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، دورنگار و نشانی پست الکترونیکی درج و نویسنده مسؤول مکاتبات مشخص گردد.
- نویسندگان باید از صحت مقالۀ ارسال شده به فصل نامه اطمینان کامل کسب کنند. چرا که تا مراحل اولیه داوری امکان تصحیح مقاله برای آنان وجود ندارد.
- نویسندگان موظف هستند تا تنها اصلاحات مورد نظر داور را به درستی انجام دهند. تغییر در مقاله اعم از اضافه یا کم نمودن هر بخشی از مقاله، که بدون نظر داور انجام شده باشد، تقلب محسوب شده و سریعاً از فرایند فصل نامه حذف خواهد شد و تمام عواقب ناشی از آن بر عهدۀ تک تک نویسندگان خواهد بود.
- نویسندگان موظف هستند فرم های بارگذاری شده بر روی سایت نشریه را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند ( فرم تعارض، فرم تعهدنامه نویسندگان).

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.
 
 سوء گیری روش مشترک (ویژۀ پژوهش های کمّی):

نویسندگان باید گزارش کاملی از اقدام هایی ارائه دهند که در راستای کاهش سوءگیری روش مشترک است. پژوهشهایی که از سوءگیری روش مشترک رنج می برند، نمی توانند ادعا کنند که نمونه هایشان به درستی جامعه را نمایندگی می کند. یکی از موارد مهم این است که نمونه ها نمی توانند درک درستی از پرسشنامه داشته باشند. برای اطمینان از انتخاب درست نمونه، باید مجموعه اقداماتی قبل و بعد از توزیع پرسشنامه صورت گیرد. اقدامات در مرحلۀ پیشا-توزیع می تواند شامل پیش‏توزیع پرسشنامه به یک مجموعۀ کوچک تر، بخش بندی پرسشنامه، نوشتن سربرگ یا تیتر برای هر بخش، اصلاح های پرسش های مبهم و پیچیده با نظر خبرگان، و ... باشد. همچنین، بسیاری از پژوهشگران با انجام آزمون هایی مانند تک عاملی هارمن، پس از توزیع پرسشنامه نیز، از سوءگیری روش مشترک اطمینان حاصل می کنند. نویسندگان باید جزئیات مربوط به اقدامات انجام شده را در زیرعنوان سوءگیری روش مشترک در بخش روش شناسی پژوهش به طور کامل توضیح دهند.

 
فرایند پذیرش مقاله

  مقاله‌های دریافت شده نخست توسط کارشناسان نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تایید ساختاری  و شکلی مقاله به منظور بررسی محتوی و تعیین داور به سردبیر و اعضای هیات تحریریه ارسال می گردد. در صورتی که با خط‌مشی نشریه تطابق داشته باشد جهت ارزیابی برای سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد. داوران از سوی اعضای هیأت تحریریه برای هر مقاله انتخاب می ­شود. مقاله‌ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظرمثبت داوران منتشر می‌شود. پس ازدریافت مقاله، تغییرات در ترتیب و مشخصات نویسندگان مقاله به هیچ وجه اعمال نخواهد شد. در صورت هر گونه تغییر مقاله باید با اطلاعات جدید نویسندگان مجددا برای نشریه ارسال شود. اصل مقاله‌های ارسالی در آرشیو مجله نگهداری می شود و مسترد نخواهد شد.

در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در نشریه این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر و به امضای کلیه نویسندگان قابل اجرا است.
(فرم انصراف)
 
" نشریه فرایند مدیریت و توسعه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار
(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".
COPE  انگلیسی
COPE فارسی
لینک زیر اصول اخلاقی نشریه فرایند مدیریت و توسعه را به اختصار بیان می کند.

http://jmdp.ir/files/site1/files/manshorakhlaghi.pdf


دفعات مشاهده: 33819 بار   |   دفعات چاپ: 1361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 188 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal for Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb