Journal archive for Google Scholar Robot!

Management and Development Process

فرایند مدیریت و توسعهVolume 8, Number 3 (1994-12)


مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی
مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

خصوصی سازی در آموزش عالی
خصوصی سازی در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمانهای اداری و صنعتی
آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمانهای اداری و صنعتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقدی بر بهره‌وری
نقدی بر بهره‌وری
| [Abstract-FA] | [XML] |

توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

جریان اصلی دگرگونی‌های اداری در دنیای معاصر
جریان اصلی دگرگونی‌های اداری در دنیای معاصر
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباطات میان فردی اثربخش
ارتباطات میان فردی اثربخش
| [Abstract-FA] | [XML] |

سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین
سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles