Journal archive for Google Scholar Robot!

Management and Development Process

فرایند مدیریت و توسعهVolume 10, Number 2 (1996-3)


نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره‌وری
نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره‌وری
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تئوری بهداشتی- انگیزشی هرزبرگ
بررسی تئوری بهداشتی- انگیزشی هرزبرگ
| [Abstract-FA] | [XML] |

در جست‌وجوی بهبود بهره‌وری عمومی
در جست‌وجوی بهبود بهره‌وری عمومی
| [Abstract-FA] | [XML] |

شناخت علل پایین بودن سطح بهره‌وری
شناخت علل پایین بودن سطح بهره‌وری
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهره‌وری در تفکر سیستمی
بهره‌وری در تفکر سیستمی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بازشناسی و پیشنیازهای مدیریت مشارکتی در نظام اجرایی
بازشناسی و پیشنیازهای مدیریت مشارکتی در نظام اجرایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نظارت و ارزشیابی کارآیی و عملکرد سازمانها، گامی مهم و ضروری در مسیر بهره‌وری
نظارت و ارزشیابی کارآیی و عملکرد سازمانها، گامی مهم و ضروری در مسیر بهره‌وری
| [Abstract-FA] | [XML] |

مستندسازی تجربیات
مستندسازی تجربیات
| [XML] |

کاربرد معماری مبتنی بر فرانظامها (فوق سیستمها Meta Systems ) در بومی سازی و پشتیبانی اجرایی نظامها
کاربرد معماری مبتنی بر فرانظامها (فوق سیستمها Meta Systems ) در بومی سازی و پشتیبانی اجرایی نظامها
| [Abstract-FA] | [XML] |

نظام مدیریت مشارکتی با استفاده از سیستم پیشنهادها جهت افزایش بهره‌وری
نظام مدیریت مشارکتی با استفاده از سیستم پیشنهادها جهت افزایش بهره‌وری
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش رفتارهای رهبران بصیر در بهبود بهره‌وری نظام اداری
نقش رفتارهای رهبران بصیر در بهبود بهره‌وری نظام اداری
| [Abstract-FA] | [XML] |

تنش و مدیریت پیشگیر
تنش و مدیریت پیشگیر
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles