دوره 35، شماره 3 - ( پاییز 1401 )                   دوره35 شماره 3 صفحات 164-129 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shapourabadi M, Mottaghi S L. Pathology and Monitoring of Rural Development Policies in Development Plans: Lessons for Developing Rural Development Executive Policies in the Seventh Development Plan. JMDP 2022; 35 (3) :129-164
URL: http://jmdp.ir/article-1-4459-fa.html
احمدی شاپورآبادی محمدعلی، متقی سیده لیلا. ارزشیابی خطمشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه : آموزه هایی برای تدوین خط مشی نوین توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه. فرایند مدیریت و توسعه 1401; 35 (3) :164-129

URL: http://jmdp.ir/article-1-4459-fa.html


1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، قم، ایران ، ahshapoorabady@gmail.com
2- آموزش و پرورش استان قم، ایران
چکیده:   (718 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر ارزشیابی خط‌مشی‌ توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه است. استفاده از آموزه‌های حاصل از ارزشیابی اقدامات و نتایج خط‌مشی‌ توسعه روستایی در کارایی و اثربخشی خطمشی توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه و تدوین الزامات آن جایگاه مهمی دارد.
طرح پژوهش/ روش‏‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در چارچوب کلی روش‌شناختی حاکم بر پژوهش به ‌منظور ارزشیابی خط‌مشی‌ توسعه روستایی مطابق با برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه از روش پایش خط‌مشی به بررسی اهداف، خروجیها و پیامدهای خط‌مشی‌ پیشرفت توسعه پایدار روستایی پرداخته میشود. جامعه آماری پژوهش شامل لوایح و قوانین بودجه و برنامه و نیز گزارش‌های عملکرد دولت و مجلس در حوزه توسعه و عمران روستایی از یکسو و پژوهش‌های مرتبط با نقد و ارزیابی برنامه‌­های توسعه روستایی از دیگر سوست. در این راستا از تحلیل محتوای جهت‌دار مبتنی بر اسناد فوق در چارچوب روش پایش خط‌مشی استفاده گردید.
یافته­‌ها: ارزشیابی عملکرد خط‌مشی‌ توسعه روستایی در برنامه­‌های توسعه با تمرکز بر برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که علی‌رغم موفقیت در خروجیها، در بُعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهدافِ از پیش تعیینشده ندارند. همچنین، ارزشیابی اقدامات و خروجی­‌های خط­مشی توسعه روستایی بیانگر عدم توازن جدی نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» و عدم انطباق­پذیری اهداف و عناصر خط­مشی توسعه روستایی با لوایح و قوانین بودجه است. افزون بر این، یافته­‌های حاصل از تجربیات مورد مطالعه در حوزۀ نقد و ارزیابی برنامه­‌های توسعه روستایی، فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه روستایی و فقدان متولی تخصصی و کارامد برای خط­مشی­‌گذاری توسعه روستایی را منشأ شکاف پیامدها و عدم تحقق‌پذیری مناسب اهداف و تکالیف خط­مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد.
ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش علاوه بر کاهش شکاف نظری در حوزۀ مورد بررسی، ضمن تبیین چارچوب ارزشیابی خطمشی توسعه روستایی بر مبنای مولفه‌­های توسعه پایدار روستایی، از نظر عملی نیز با استفاده از روش تحلیل خط‌مشی، امکان ارزشیابی عملکرد خط‌مشی‌ توسعه روستایی را بر اساس آخرین اقدامات اجرایی در برنامه‌های توسعه فراهم میسازد.
متن کامل [PDF 921 kb]   (46 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری |
دریافت: 1401/2/6 | پذیرش: 1401/4/11 | انتشار الکترونیک: 1401/10/10

فهرست منابع
1. Ahmadinejad, F., Kamali, Y., & Sheikhzadeh Joshani, S. (2021). Challenges of Development Policies Implementation in Iran: A Thematic Analysis. Management and Development Process, 34(2), 29-62. [http://jmdp.ir/article-1-4076-fa.html] [DOI:10.52547/jmdp.34.2.29]
2. Amani, M., Azizpour, F., Tahmasebi, A., Afrakhteh, H., & Darabi, H. (2020). An Investigation of the Rural Development Policies of Sixth Five-Year Social, Cultural and Economic Development Plan in Iran. Journal of Rural Research, 11(1), 22-35. [https://jrur.ut.ac.ir/article_74436.html?lang=en]
3. Amini, A., & Zahedei, T. (2016). Evaluation of Rose Cultivation Impacts in Lalehzar Rural District Community of Kerman. Geography and Planning, 20(55), 1-28. [https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_4720_0.html?lang=en]
4. Arroyo, F. M., López, H. S., Valero, J. S. C., & Cortijo, M. C. G. (2022). Rural Development Programmes: Lessons Learnt, and Knowledge Advancement. A Case Study in Castilla-La Mancha (Spain). Agricultural Economics, 68(10), 393-402. [DOI:10.17221/207/2022-AGRICECON]
5. Azkia, M., & Dibaji Forooshnai, S. (2016). Criticism The Rural Development Plans in Iran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(1), 103-125. [https://jisr.ut.ac.ir/article_58378.html?lang=en]
6. Badri, S. A., Rezvani, M., & Khodadadi, P. (2019). Analyzing the Qualitative Content of Spatial Policies of Rural Development in Iran's Post Islamic Revolution. Spatial Planning, 9(1), 1-24. [DOI:10.22108/sppl.2019.113288.1295]
7. Brownson, R. C., Chriqui, J. F., & Stamatakis, K. A. (2009). Understanding Evidence-Based Public Health Policy. American Journal of Public Health, 99(9), 1576-1583. [DOI:10.2105/AJPH.2008.156224] [PMID] [PMCID]
8. Chatzichristos, G., & Perimenis, A. (2022). Evaluating the Social Added Value of LEADER: Evidence from a Marginalised Rural Region. Journal of Rural Studies, 94(1), 366-374. [DOI:10.1016/j.jrurstud.2022.07.016]
9. Cranwell, M. R., Kolodinsky, J. M., Donnelly, C. W., Downing, D. L., & Padilla‐Zakour, O. I. (2005). A Model Food Entrepreneur Assistance and Education Program: The Northeast Center for Food Entrepreneurship. Journal of Food Science Education, 4(4), 56-65. [DOI:10.1111/j.1541-4329.2005.tb00063.x]
10. Dunn, W. N. (2015). Public Policy Analysis: An Integrated Approach: Rutledge. [DOI:10.4324/9781315663012]
11. Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy: Pearson.
12. FAO )2005(. Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD) and Good Agricultural Practices (GAPS). Policy Brief 20. [https://www.fao.org/fileadmin/templates/esw/esw_new/documents/SARD/Policy_Briefs/21_SARD-GAP_-_engli]
13. Green, G. P. (2013). Handbook of Rural Development: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781781006719]
14. Heidari, H., & Shakiba, A. (2022). Assessing Rural Problems, Their Roots and Consequences with Participatory Rural Appraisal (Case Study: Gachi Villages of Ilam's Malekshahi County). Community Development (Rural and Urban Communities), 13(2), 639-666. [https://jrd.ut.ac.ir/article_86842.html]
15. Hosseinpour, D., abdolhosseinzadeh, M., Aslipour, H., & Ghrbanizadeh, V. (2022). Visualize the Dimensions and Characteristics of Policy Instrument and Provide Policy Recommendations to Improve the National Policy System. Strategic Studies of Public Policy, 12(42), 2-28. [http://sspp.iranjournals.ir/article_251746.html?lang=en]
16. Kalantari, K., Varmazyari, H., & Askari Nodoshan, A. (2018). The Future Perspective of Rural Population and Challenges of Sustainable Development Management in Iran. Village and Development, 16(2), 1-23. [http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_59280.html?lang=en]
17. Knaap, G.-J., & Chakraborty, A. (2007). Comprehensive Planning for Sustainable Rural Development. Journal of Regional Analysis & Policy, 37(1), 18-20.
18. Marzban, S., & Hayati, D. (2022). An Overview on Neoendogenous Approach to Rural Development and Its Applicability in Iranian Sustainable Rural Development Programs. Community Development (Rural and Urban Communities), 13(2), 533-559. [https://jrd.ut.ac.ir/article_85422.html?lang=en]
19. Matt, E., Givoni, M., Epstein, B., & Feitelson, E. (2013). Methodology Development for the Evaluation of Policy Instruments to Promote Servicizing. FP7 Project: SPREE (Servicizing Policy for Resource Efficient Economy), Deliverable, 3.
20. Moradi Masihi, V., & Talebi, M. (2017). Structural Analysis of Indicators of Sustainable Rural Development in the Case of the Villages of Soumesara. Space Economy & Rural Development, 6(21), 165-180. [http://serd.khu.ac.ir/article-1-2903-fa.html]
21. Moseley, M. (2003). Rural Development: Principles and Practice: Sage Publications. [DOI:10.4135/9781446216439]
22. Partridge, M. D., Olfert, M. R., & Ali, K. (2009). Towards a Rural Development Policy: Lessons from the United States and Canada. Journal of Regional Analysis & Policy, 39(2), 109-125.
23. Prasad, B. (2003). Rural Development: Concept, Approach and Strategy: Sarup & Sons.
24. Rahnavard, F. (2001). A Case Study in Strategic Management: A Problem Solving Approach. Management and Development Process, 14(4), 17-32. [http://jmdp.ir/article-1-271-fa.html]
25. Rouknedin Eftekhary, A.-R., Sojasi Qeidari, H., & Sadeghloo, T. (2013). Content Analyses of Rural Sustainable Development Position in After Islamic Reveloution Plans. Human Geography Research, 45(3), 19-38. [https://journals.ut.ac.ir/article_35243.html?lang=en]
26. Sadrmousavi, M. S., Karimzadeh, H., Aghayari Hir, M., & khaleghi, A. (2020). Analysis of Barriers to the Effectiveness of Rural Development Plans by Mixed Method Case Study: Varzaqan County. Geography and Planning, 24(72), 293-317. https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_10844_1282.html
27. Sandberg, N., Stensaker, B., & Olaf Aamodt, P. (2002). Evaluation in Policy Implementation: An Insider Report. International Journal of Public Sector Management, 15(1), 44-55. [DOI:10.1108/09513550210414587]
28. United Nations (1996). Commission on Sustainable Development: Report on the 3rd Session. [https://digitallibrary.un.org/record/209124]
29. United Nations (2009). Policy Options and Actions for Expediting Progress in Implementation: Agriculture: Report of the Secretary-General. [https://digitallibrary.un.org/record/648055]
30. Varmazyari, H., Kalantari, K., Lavaei Adaryani, R., & Mohsen Samadi, M. (2018). A Grounded Theory Approach to Developing a Model for Challenges of Policy-Making and Planning of Rural Development in Iran. Village and Development, 21(2), 97-123. [http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_77121.html]
31. Whelan, A., McGuinness, S., & Barrett, A. (2021). Review of International Approaches to Evaluating Rural and Community Development Investment and Supports. The Economic and Social Research Institute, Research Series Number 124. [DOI:10.26504/rs124]
32. Zahedi, M. j., Ghaffari, G., & Ebrahimilouye, A. (2013). Theoretical Deficiencies of Rural Development in Iran. Journal of Rural Research, 3(12), 7-30.
33. Zaslow, M., Tout, K., Botsko, C., & Moore, K. (1998). Welfare Reform and Children: Potential Implications, New Federalism Issues and Options for States. Urban Institute, DE 426146.
34. ازکیا، مصطفی، و غفاری، غلامرضا (1384). توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران. انتشارات نی.
35. رضایی، جعفر (1392). مقایسه درجۀ توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان ایلام. مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام.
36. رضوانی، محمدرضا (1379). برنامه‌ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران: از فکر تا عمل (ارزشیابی اساسی درباره محتوا و عملکرد برنامه‌های توسعه در چند دهه اخیر). نشریه پژوهش‌های جغرافیایی، 1(39)، 77-65.
37. رضوانی، محمدرضا (1388). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی. انتشارات قومس.
38. رضوی‌زاده، سیدنورالدین (1394). طراحی نظام پایش فرایند توسعه روستایی. موسسه پژوهش‌های برنامه‎ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
39. زمانی‌پور، اسداله (1380). ترویج کشاورزی در فرایند توسعه. انتشارات تیهو.
40. شریف‌زادگان، محمدحسین (1382). چالش‌های برنامه‌ریزی و علل کاهش اثربخشی طرح‌های توسعه در ایران. نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 11(44-43)، 20-1.
41. شکوری، علی (1390). سیاست‌های توسعه کشاورزی در ایران. انتشارات سمت.
42. شوکت فدایی، محسن، و خلیلی، محمود (1390). سیاست کشاورزی. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
43. فیروزنیا، قدیر، و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1382). جایگاه روستا در فرایند توسعه ملّی از دیدگاه صاحب‌نظران. انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.
44. ورمزیاری، حجت (1395). اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15069. [https://rc.majlis.ir/fa/report/download/991809]
45. ورمزیاری، حجت، و بابایی، محسن (1400الف). بررسی عملکرد کشور 6. حوزه توسعه روستایی و عشایری. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 17497.
46. ورمزیاری، حجت، و بابایی، محسن (1400ب). تحلیل مصادیق اساسی ترک فعل و تخلفات دستگاه‌های اجرایی در حوزه توسعه روستایی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 17739.
47. وزارت کشور (1395). کارگروه تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهرها. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. [https://udrc.ir/images/setadmeli/sorat52/file2.pdf]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb