دوره 35، شماره 3 - ( پاییز 1401 )                   دوره35 شماره 3 صفحات 195-165 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nasiri H, Yamani Douzi Sorkhabi M, Zaker-Salehi G, Abolghasemi M. Analysis of predicted interactions of science and technology stakeholders in upstream laws and documents. JMDP 2022; 35 (3) :165-195
URL: http://jmdp.ir/article-1-4494-fa.html
نصیری حسین، یمنی دوزی سرخابی محمد، ذاکر صالحی غلامرضا، ابوالقاسمی محمود. تحلیل تعاملات پیش بینی شده ذینفعان علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی. فرایند مدیریت و توسعه. 1401; 35 (3) :165-195

URL: http://jmdp.ir/article-1-4494-fa.html


1- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، M-Yamani@sbu.ac.ir
3- گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.
4- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
چکیده:   (298 مشاهده)
هدف: ذی‌نفعانِ علم و فناوری مانند دیگر حوزه‌­های سیاستگذاری عمومی، با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سیاست­‌ها، نقش مهمی در موفقیت و شکست سیاست­‌ها دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعاملاتِ پیش­بینیشدۀ ذی‌نفعان علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی انجام شد.
طرح پژوهش/ روش‏‌شناسی/ رویکرد: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش جمعآوری­ داده‌­ها، تحلیل مضمون است. بدین منظور از میان اسناد و قوانین علم و فناوری، یازده سند به صورت هدفمند انتخاب شد و در چهار بُعد شناسایی ذی­نفع، نوع، هدف، و روش تعامل ذی­نفع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته­‌ها: در تحلیل انجامشده، ذی‌نفعان در چهار بخشِ ذی‌نفعان دولتی، خصوصی، اشخاص، و جامعه مدنی دسته­‌بندی شدند که ذی‌نفعان بخش دولتی بیشترین سهم را داشتند. تعاملات ذی‌نفعان در هفت نوع پیش­ بینی شده که تعامل «نهاد با نهاد» بیشترین فراوانی را داشته است. اهداف تعاملات ذی‌نفعان در پانزده مضمون پیش ­بینی شده که مهم­ترین آنها «رشد و توسعه علم و فناوری» و «تقویت تعاملات بین ذی‌نفعان» بوده است. روش‌های تعامل ذی­نفعان در قالب ده مضمون فراگیر معرفی شد که در این میان «طراحی و تدوین سازوکارهای تشویقی» و «ایجاد شبکه­‌های همکاری» به عنوان روش­ های مهم ­تر­­ تعامل معرفی شدند.
ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش برای نخستین‌­بار نگاه جامعی به موضوع تعاملات ذی­نفعان داشته که علاوه بر شناسایی ذی­نفعان، مشخص کرده است که این ذی­نفعان چگونه، با چه اهدافی، و در چند حالت با یکدیگر تعامل داشتهاند.
متن کامل [PDF 1383 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1401/4/9 | پذیرش: 1401/8/16 | انتشار الکترونیک: 1401/12/22

فهرست منابع
1. Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. Long Range Planning, 44(3), 179-196. [DOI:10.1016/j.lrp.2010.08.001]
2. Ahmadinejad, F., Kamali, Y., & Sheikhzadeh Joshani, S. (2021). Challenges of Development Policies Implementation in Iran: A Thematic Analysis. Management and Development Process, 34(2), 29-62. [http://jmdp.ir/article-1-4076-fa.html] [DOI:10.52547/jmdp.34.2.29]
3. Asadifard, R., & Mazarei, S. H. (2019). Analyzing the Intra-Network Relationships of the Members of Science and Technology Collaborative Networks Using Social Networks Analysis (Case of Study: Iran Nanotechnology Laboratory Network). Iranian Journal of Public Policy, 5(1), 117-145. [https://jppolicy.ut.ac.ir/article_71578.html?lang=en]
4. Biegelbauer, P., & Hansen, J. (2011). Democratic Theory and Citizen Participation: Democracy Models in the Evaluation of Public Participation in Science and Technology. Science and Public Policy, 38(8), 589-597. [DOI:10.3152/030234211X13092649606404]
5. Boussaguet, L., & Dehousse, R. (2009). Too Big to Fly? A Review of the First EU Citizens' Conferences. Science and Public Policy, 36(10), 777-789. [DOI:10.3152/030234209X481996]
6. Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). The Management of Organizational Justice. Academy of Management Perspectives, 21(4), 34-48. [DOI:10.5465/amp.2007.27895338]
7. Durant, J. (1999). Participatory Technology Assessment and the Democratic Model of the Public Understanding of Science. Science and Public Policy, 26(5), 313-319. [DOI:10.3152/147154399781782329]
8. Dutrénit, G., & Suárez, M. (2018). Involving Stakeholders in Policymaking: Tensions Emerging from a Public Dialogue with Knowledge-Based Entrepreneurs. Science and Public Policy, 45(3), 338-350. [DOI:10.1093/scipol/scx043]
9. Farasatkhah, M., & Maniee, R. (2015). Effective Factors on Faculty Participation in Higher Education Policy Making and University Planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(4), 29-53. [http://journal.irphe.ac.ir/article-1-2496-fa.html]
10. Gagné, V., Berthelot, S., & Coulmont, M. (2022). Stakeholder Engagement Practices and Impression Management. Journal of Global Responsibility, 13(2), 217-241. [DOI:10.1108/JGR-03-2021-0036]
11. Ghazinoory, S. S., Mohammadi, S., & Abdi, M. (2013). Improvement of QFD Process by Stakeholder Analysis, an Efficient Method in National Strategic Planning Process Case-Study: The Comprehensive Scientific Map of IRAN. Public Management Researches, 6(20), 35-56. [https://jmr.usb.ac.ir/article_1355.html?lang=en]
12. Gonçalves, M. E. (2017). Transparency, Openness and Participation in Science Policy Processes. In Interfaces between Science and Society (pp. 176-184): Routledge. [DOI:10.4324/9781351280440-11]
13. Greger, V., Balta, D., Wolf, P., & Krcmar, H. (2014). Analyzing Stakeholders in Complex E-Government Projects: Towards a Stakeholder Interaction Model. Paper Presented at the Electronic Government: 13th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2014, Dublin, Ireland, September 1-3, 2014. Proceedings 13.
14. Hagendijk, R., & Irwin, A. (2006). Public Deliberation and Governance: Engaging with Science and Technology in Contemporary Europe. Minerva, 44(2), 167-184. [DOI:10.1007/s11024-006-0012-x]
15. Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). Stakeholder Theory, Value, and Firm Performance. Business Ethics Quarterly, 23(1), 97-124. [DOI:10.5840/beq20132314]
16. Hayati, M., Moshbaki, A., Khurshidi, A., & Mortazavi, M. (2018). Interaction with the Strategic Stakeholders via Interactive Model. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1397(33), 1-15. [https://jdem.qazvin.iau.ir/article_543143.html?lang=en]
17. Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. Financial Times Prentice Hall.
18. Joss, S. (1999). Public Participation in Science and Technology Policy-and Decision-Making-Ephemeral Phenomenon or Lasting Change? Science and Public Policy, 26(5), 290-293. [DOI:10.3152/147154399781782338]
19. Kamali, Y. (2016). Methodological Study of Stakeholder Analysis and its Application in Public Policy-Making. Management and Development Process, 28(4), 3-30. [http://jmdp.ir/article-1-1811-fa.html]
20. Karimloo, R., & Zakery, A. (2021). Analysing the Interactions between Key Stakeholders in a Regional Innovation System (Case Study: Rab-e-Rashidi Special Region of Science and Technology). Journal of Management Improvement, 14(4), 83-112. [http://www.behboodmodiriat.ir/article_120056.html?lang=en]
21. Khalifeh Soltani, H., Faghihi, A., & Vaezi, R. (2013). The Role of Scientific Associations in Scientific Public Policies. Iranian Journal of Management Sciences, 6(24), 89-112. [http://journal.iams.ir/article_113.html?lang=en]
22. Khastar, H. (2009). A Method for Calculating Coding Reliability in Qualitative Research Interviews. Methodology of Social Sciences and Humanities, 15(58), 161-174. [http://method.rihu.ac.ir/article_418.html?lang=en]
23. Le Feuvre, M., Medway, D., Warnaby, G., Ward, K., & Goatman, A. (2016). Understanding Stakeholder Interactions in Urban Partnerships. Cities, 52(1), 55-65. [DOI:10.1016/j.cities.2015.10.017]
24. Llerena, P., & Matt, M. (2005). Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice: Springer Science & Business Media. [DOI:10.1007/b137610]
25. Magro, E., & Wilson, J. R. (2019). Policy-Mix Evaluation: Governance Challenges from New Place-Based Innovation Policies. Research Policy, 48(10), 103612. [DOI:10.1016/j.respol.2018.06.010]
26. Majidpour, M., & Namdarian, L. (2016). Identifying Barriers to Science and Technology Policy Implementation in Iran. Innovation Management Journal, 4(4), 31-60. [http://www.nowavari.ir/article_15346.html?lang=en]
27. Mazarei, S. H., Pakzad Bonab, M., & Mohseni Kiasari, M. (2019). Requiem for Article; Eight Generations of Authentic Articles in the Humanities and Social Sciences. Rahyaft, 28(72), 19-32. [https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13741.html?lang=en]
28. Mejlgaard, N. (2009). The Trajectory of Scientific Citizenship in Denmark: Changing Balances between Public Competence and Public Participation. Science and Public Policy, 36(6), 483-496. [DOI:10.3152/030234209X460962]
29. Montazer, G., kalantari, e., & Qazinoori, S. S. (2019). Theory of Policy Networks: An Attitude for Explainingthe Problems of the Institutional Structure of Science and Technology Policy in the Islamic Republic of Iran. Islamic Revolution Studies, 16(58), 7-32. [http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1425-fa.html]
30. Pahlavanian, M., Shirkhodaie, M., & Razeghi, N. (2021). Theoretical Processing of Citizen Science Projects Implementation in Iran. Journal of Science and Technology Policy, 14(2), 19-34. [https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13894.html?lang=en]
31. Powell, M. C., & Colin, M. (2008). Meaningful Citizen Engagement in Science and Technology: What Would It Really Take? Science Communication, 30(1), 126-136. [DOI:10.1177/1075547008320520]
32. Rowley, T. J. (2017). The Power of and in Stakeholder Networks. In Stakeholder Management (Vol. 1, pp. 101-122): Emerald Publishing Limited. [DOI:10.1108/S2514-175920170000005]
33. Schedler, P., & Glastra, F. (2001). Communicating Policy in Late Modern Society: On the Boundaries of Interactive Policy Making. Policy & Politics, 29(3), 337-349. [DOI:10.1332/0305573012501387]
34. Shaebani, M., & Razeghi, N. (2020). Scientific Citizenship: A Study of the Understanding and Public Engagement of Science and Technology. Journal of Science and Technology Policy, 13(2), 41-53. [https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13811.html]
35. Spaapen, J., & Van Drooge, L. (2011). Introducing 'Productive Interactions' in Social Impact Assessment. Research Evaluation, 20(3), 211-218. [DOI:10.3152/095820211X12941371876742]
36. Stokkom, B. V. (2005). Deliberative Group Dynamics: Power, Status and Affect in Interactive Policy Making. Policy & Politics, 33(3), 387-409. [DOI:10.1332/0305573054325701]
37. Van Woerkum, C. (1999). Interactive Policy-Making: The Principles. The Journal of Agricultural Education and Extension, 6(4), 199-212. [DOI:10.1080/13892240085300031]
38. Varumo, L., Paloniemi, R., & Kelemen, E. (2020). Challenges and Solutions in Developing Legitimate Online Participation for EU Biodiversity and Ecosystem Services Policies. Science and Public Policy, 47(4), 571-580. [DOI:10.1093/scipol/scaa036]
39. Wagner Mainardes, E., Alves, H., & Raposo, M. (2012). A Model for Stakeholder Classification and Stakeholder Relationships. Management Decision, 50(10), 1861-1879. [DOI:10.1108/00251741211279648]
40. Weingart, P., Joubert, M., & Connoway, K. (2021). Public Engagement with Science-Origins, Motives and Impact in Academic Literature and Science Policy. PloS One, 16(7), e0254201. [DOI:10.1371/journal.pone.0254201] [PMID] [PMCID]
41. Wynne, B. (2007). Public Participation in Science and Technology: Performing and Obscuring a Political-Conceptual Category Mistake. East Asian Science, Technology and Society: An International Journal, 1(1), 99-110. [DOI:10.1215/s12280-007-9004-7]
42. Xiaodong, L., Xiaoping, L., & Feng, F. (2019). Research on Citizen Participation in the Implementation of Public Policy in Big Data Age. Paper Presented at the Journal of Physics: Conference Series. [DOI:10.1088/1742-6596/1168/3/032013]
43. Zhao, Y., Fautz, C., Hennen, L., Srinivas, K. R., & Li, Q. (2015). Public Engagement in the Governance of Science and Technology. Science and Technology Governance and Ethics: A Global Perspective from Europe, India and China, 39-51. [DOI:10.1007/978-3-319-14693-5_4]
44. السون، استیو (1400). علم؛ مرز بی‎انتها. ترجمۀ آریا متین، انتشارات انجمن فیزیک ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
45. شریف‌زاده، رحمان (1397). مذاکره با اشیا: برونو لاتور و نظریه کشنگر-شبکه. انتشارات نی.
46. قانعی‌راد، محمدامین (1396). شبکه سیاستی علم و فناوری: نظریه‌ها، تجربیات و مدل مفهومی. پژوهش‌کده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
47. گال، مردیت دامین؛ بورگ، والتر، و گال، جویس (1395). روش¬های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی (جلد اول). ترجمۀ گروه مترجمان، به‌اهتمام احمدرضا نصر، چاپ یازدهم، انتشارات سمت.
48. هاچت، ادوارد جی؛ آمستردامسکا، الگا؛ لینچ، مایکل، و واکمن، جودی (1400). مطالعات علم و فناوری. ترجمۀ آریا متین، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
49. یمنی دوزی سرخابی، محمد (1398). برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی: رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده. انتشارات سمت.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb