دوره 35، شماره 3 - ( پاییز 1401 )                   دوره35 شماره 3 صفحات 259-221 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahrami F, Azar A, Andalib Ardakani D, Roofogarzadeh M. Designing a social responsibility assessment model with a network data envelopment analysis approach (Case study: public hospitals in Yazd province). JMDP 2022; 35 (3) :221-259
URL: http://jmdp.ir/article-1-4451-fa.html
بهرامی فرشته، آذر عادل، عندلیب اردکانی داوود، روفوگرزاده مهدیه. ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دولتی استان یزد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. فرایند مدیریت و توسعه. 1401; 35 (3) :221-259

URL: http://jmdp.ir/article-1-4451-fa.html


1- دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، azara@modares.ac.ir
3- گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
چکیده:   (299 مشاهده)
هدف: مراجعه مجدد مشتریان به سازمان­‌های بهداشتی و درمانی نقش بسیار مهمی در کسب هویت برند این سازمان­‌ها دارد و این موضوع به عنوان یکی از شاخص ­های اصلی در کسب موفقیت سازمان‌­های بهداشتی و درمانی بهشمار می­ رود. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دولتی با رویکرد تحلیل داده­ های شبکه‌­ای است.
طرح پژوهش/ روششناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی-پیمایشی است. داده ­ها از طریق بررسی اسناد سازمانی و نظرات خبرگان و مدیران حوزه سلامت گردآوری گردیده است .تحلیل داده‌­ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌­های شبکه­ ای دومرحله‌­ای ورودیمحور انجام گرفته است و سپس تعیین بیمارستانهای کارا و ناکارا و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده­‌ها به تحلیل حساسیت داده­‌ها پرداخته شده است.
یافته‌­ها: نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده‌­های شبکه­‌ای ورودیمحور نشان داده است که در مرحله (1) هیچکدام از بیمارستانها کارا نبوده و در مرحله (2) تنها چهار بیمارستان از سیزده بیمارستان کارا بوده­‌اند. همچنین، در فرایند (1) دو بیمارستان؛ در فرایند (2) پنج بیمارستان؛ در فرایند (3) یک بیمارستان؛ و در فرایند (4) چهار بیمارستان از سیزده بیمارستان کارا بوده ­اند. بنابراین، تنها 30 درصد از بیمارستانهای مورد مطالعه در مرحله (2) کارا هستند و پس از تعیین کارایی مراحل اول و دوم، و در نتیجه کارایی شبکه، بیمارستانها بهترتیب نزولی (از بیشترین کارایی تا کمترین کارایی) رتبه­‌بندی می‌­شوند.
ارزش/ اصالت پژوهش: در مورد طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد در حوزه بیمارستانها تحقیقات نظری و تجربی متعددی انجام گرفته، اما در مورد طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس مولفه مسئولیت اجتماعی سازمان پژوهشی انجام نشده است. از این‎رو، پژوهش حاضر می‌کوشد ضمن ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد و توسعه مسئولیت اجتماعی، این مدل را در بیمارستانهای دولتی استان یزد به عنوان نمونه اجرا کند.
متن کامل [PDF 1430 kb]   (78 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1401/1/20 | پذیرش: 1401/9/6 | انتشار الکترونیک: 1401/12/22

فهرست منابع
1. Amer, F., Hammoud, S., Khatatbeh, H., Alfatafta, H., Alkaiyat, A., Nour, A. I., . . . Boncz, I. (2022). How to Engage Health Care Workers in the Evaluation of Hospitals: Development and Validation of BSC-HCW1-A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 9096. [DOI:10.3390/ijerph19159096] [PMID] [PMCID]
2. Aujirapongpan, S., Meesook, K., Theinsathid, P., & Maneechot, C. (2020). Performance Evaluation of Community Hospitals in Thailand: An Analysis Based on the Balanced Scorecard Concept. Iranian Journal of Public Health, 49(5), 906-913. [DOI:10.18502/ijph.v49i5.3207] [PMID] [PMCID]
3. Bafande, A., & Rafie, S. (2015). Evaluation of Bank Branches Performance by Combining Two Systems "Balanced Scorecard" and "Fuzzy DEA" (Case Study: Tabriz Selected Branches of Bank Sepah). The Journal of Productivity Management, 9(3(34)), 175-200. [https://jpm.tabriz.iau.ir/article_519543.html]
4. Baniasadi, T., Khorrami, F., Jebraeily, M., Khamzade, F., & Ghovvati Kisomi, F. (2018). Performance Evaluation of Hormozgan University of Medical Sciences (HUMS) Hospitals Based on Pabon Lasso Model. Evidence Based Health Policy, Management and Economics, 2(4), 249-257. [DOI:10.18502/jebhpme.v2i4.276]
5. Firouzi Jahantigh, F., & Ostovare, M. (2017). Performance Evaluation of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences Using a Hybrid Model of Data Envelopment Analysis and PROMETHEE Method. Iran Occupational Health Journal, 14(5), 140-152. [http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1969-fa.html]
6. Frynas, J. G., & Yamahaki, C. (2016). Corporate Social Responsibility: Review and Roadmap of Theoretical Perspectives. Business Ethics: A European Review, 25(3), 258-285. [DOI:10.1111/beer.12115]
7. Hadian Jazi, Z., Peyrovi, H., & Zareian, A. (2019). Nurse's Social Responsibility: A Hybrid Concept Analysis in Iran. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 33(1), 266-274. [http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-5428-en.html] [DOI:10.47176/mjiri.33.44] [PMID] [PMCID]
8. Kanji, G. K. (2002). Performance Measurement System. Total Quality Management, 13(5), 715-728. [DOI:10.1080/0954412022000002090]
9. Kao, C. (2017). Network Data Envelopment Analysis: Foundations and Extensions: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-31718-2]
10. Khalili, J., & Alinezhad, A. (2017). Performance Evaluation of DMU's Using Window DEA and Decision Tree. Management and Development Process, 29(4), 21-44. [http://jmdp.ir/article-1-2562-fa.html]
11. Lau, A. K., Lee, P. K., & Cheng, T. (2018). An Empirical Taxonomy of Corporate Social Responsibility in China's Manufacturing Industries. Journal of Cleaner Production, 188(1), 322-338. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.04.010]
12. Li, H., & Dong, S. (2015). Measuring and Benchmarking Technical Efficiency of Public Hospitals in Tianjin, China: A Bootstrap-Data Envelopment Analysis Approach. Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 52(1), 1-5. [DOI:10.1177/0046958015605487] [PMID] [PMCID]
13. Lubis, A. N. (2018). Corporate Social Responsibility in Health Sector: A Case Study in the Government Hospitals in Medan, Indonesia. Verslas: teorija ir praktika, 19(1), 25-36. [DOI:10.3846/btp.2018.04]
14. Malekzadeh, R., Mahmoodi, G., & Abedi, G. (2019). A Comparison of Three Models of Hospital Performance Assessment Using IPOCC Approach. Ethiopian Journal of Health Sciences, 29(5), 543-550. [DOI:10.4314/ejhs.v29i5.3]
15. Nazari, A. (1999). Performance Appraisal of the Health Network Managers in Mazandaran and Semnan. Journal of Inflammatory Diseases, 2(4), 48-57. [http://journal.qums.ac.ir/article-1-624-en.html]
16. Peykani, P., Memar-Masjed, E., Arabjazi, N., & Mirmozaffari, M. (2022). Dynamic Performance Assessment of Hospitals by Applying Credibility-Based Fuzzy Window Data Envelopment Analysis. Healthcare, 10(5), 876. [DOI:10.3390/healthcare10050876] [PMID] [PMCID]
17. Scott-Samuel, A., Bambra, C., Collins, C., Hunter, D. J., McCartney, G., & Smith, K. (2014). The Impact of Thatcherism on Health and Well-Being in Britain. International Journal of Health Services, 44(1), 53-71. [DOI:10.2190/HS.44.1.d] [PMID]
18. Shafiei Nikabadi, M., & Hoseini, S. F. (2020). Evaluation of Hospitals Efficiency Using Integration of Fuzzy SERVQUAL Model and Fuzzy Network Data Envelopment Analysis. Hospital, 18(4), 75-85. [http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-5847-fa.html]
19. Shafiei Nikabadi, M., Shahroodi, K., Oveysiomran, A., & Khosravi, M. (2018). Inputs and Outputs Selection of Data Envelopment Analysis to Evaluate the Performance of Regional Electricity Companies in Iran by Neural Network. Industrial Management Studies, 16(51), 181-206. [DOI:10.22054/jims.2018.15618.1551]
20. Sherman, H. D. (1984). Hospital Efficiency Measurement and Evaluation: Empirical Test of a New Technique. Medical Care, 22(10), 922-938. [DOI:10.1097/00005650-198410000-00005] [PMID]
21. Sincox, A. K. (2005). The Conscience of the Health Care System. The Michigan Nurse, 78(6), 8.
22. Singh, A. P., & Yadav, S. P. (2022). A Two-Stage Network Data Envelopment Analysis: An Education Sector Application. arXiv preprint arXiv:2206.01561.
23. Sobhani, M., Atayi, M., Memarzadeh, G., & Alborzi, M. (2021). A Social Responsibility Model with an Ethical-Strategic Approach for Iranian Public Organizations. Management and Development Process, 33(4), 3-28. [http://jmdp.ir/article-1-3864-fa.html] [DOI:10.52547/jmdp.33.4.3]
24. Tan, Y., & Despotis, D. (2021). Investigation of Efficiency in the UK Hotel Industry: A Network Data Envelopment Analysis Approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(3), 1080-1104. [DOI:10.1108/IJCHM-07-2020-0641]
25. Vahedi, H., Hajalian, F., Jahangirfard, M., & Mojibi, T. (2020). Designing a Health System Performance Management Model for Iran. Quarterly Journal of Nersing Management, 9(3), 87-100. [http://ijnv.ir/article-1-747-fa.html]
26. World Health Organization (2000). SEA/RC34/8-Strategies for Health for All by the Year 2000 Progress Report. WHO Regional Office for South-East Asia.
27. Wu, H.-Y., Tzeng, G.-H., & Chen, Y.-H. (2009). A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications, 36(6), 10135-10147. [DOI:10.1016/j.eswa.2009.01.005]
28. چرخیان، مریم (1399). ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد خدمات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان.
29. حسینی، سیدعلی (1400). اندازه‌گیری عملکرد درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه کاهش هزینه‌ها در بیمارستان تامین اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز پیام نور تفت.
30. حیدری، مریم (1400). شناسایی و اولویت¬بندی شاخص‎های عملکرد پایدار در زنجیره تامین بیمارستان جهت اندازه¬گیری و نظارت بر عملکرد بیمارستان امام خمینی(ره) تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم.
31. سلمان¬نژاد، مصطفی (1400). طراحی و تبیین مدل ارزیابی «عملکرد پایدار» زنجیره تامین خدمات (مورد مطالعه: بیمارستان‎های دولتی شهر کاشان). پایان¬نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه یزد.
32. محمدی، یونس (1392). طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها با رویکرد تلفیقی FHNBSC،SAW ،LINMAP . پایان‌‎نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
33. ملک، محدثه (1401). مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb