دوره 32، شماره 2 - ( تابستان 1398 )                   دوره32 شماره 2 صفحات 162-135 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi S, Rahimi F, Bagheri M A. Structural Effects of Transformational and Servant Leadership Styles on Employees’ Behavior toward Change. JMDP. 2019; 32 (2) :135-162
URL: http://jmdp.ir/article-1-3070-fa.html
محمدی سارا، رحیمی فرج الله، باقری مژگان السادات. تبیین تاثیر سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار بر الگوی رفتاری کارکنان در برابر تغییر. فرایند مدیریت و توسعه. 1398; 32 (2) :162-135

URL: http://jmdp.ir/article-1-3070-fa.html


1- دانشگاه شهید چمران اهواز ، j.mohammadi@scu.ac.ir
2- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (4403 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک‌های رهبری (تحول‌آفرین و خدمت گزار) بر الگوی رفتاری کارکنان (پذیرش، مقاومت، و بی‌تفاوتی) در برابر تغییر است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی شهر اهواز است. برای نمونه‌گیری، از روش غیراحتمالی و از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است که در نهایت، 307 پرسشنامه به‏ دست آمد و مبنای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها قرار گرفت. روایی پرسشنامه با ارزیابی و اظهارنظر متخصصان و استادان، و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج به ‏دست‏ آمده از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش معادلات ساختاری، نشان می ‏دهد که سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمت گزار بر پذیرش کارکنان در برابر تغییر، تاثیر مثبت و معنادار، و بر مقاومت و بی‌تفاوتی در برابر تغییر تاثیر منفی و معنادار دارند.
متن کامل [PDF 1436 kb]   (1229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/12/15 | پذیرش: 1397/6/30 | انتشار الکترونیک: 1398/12/5

فهرست منابع
1. Abrell-Vogel, C. & Rowold, J. (2014). Leaders' Commitment to Change and Their Effectiveness in Change-A Multilevel Investigation. Journal of Organizational Change Management, 27(6), 900-921. [DOI:10.1108/JOCM-07-2012-0111]
2. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2000). MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire Sampler Set: Technical Report, Leader Form, Rater Form, and Scoring Key for MLQ Form 5x-Short: Mind Garden.
3. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership: Psychology Press. [DOI:10.4324/9781410617095]
4. Bommer, W. H., Rich, G. A. & Rubin, R. S. (2005). Changing Attitudes about Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism about Organizational Change. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 733-753. [DOI:10.1002/job.342]
5. Burnes, B. & By, R. T. (2012). Leadership and Change: The Case for Greater Ethical Clarity. Journal of Business Ethics, 108(2), 239-252. [DOI:10.1007/s10551-011-1088-2]
6. Çetin, M., Karabay, M. E., & Efe, M. N. (2012). The Effects of Leadership Styles and the Communication Competency of Bank Managers on the Employee's Job Satisfaction: The Case of Turkish Banks. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58(1), 227-235. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.996]
7. Chan, S. & Mak, W. M. (2014). The Impact of Servant Leadership and Subordinates' Organizational Tenure on Trust in Leader and Attitudes. Personnel Review, 43(2), 272-287. [DOI:10.1108/PR-08-2011-0125]
8. Engelen, A., Schmidt, S., Strenger, L. & Brettel, M. (2014). Top Management's Transformational Leader Behaviors and Innovation Orientation: A Cross-Cultural Perspective in Eight Countries. Journal of International Management, 20(2), 124-136. [DOI:10.1016/j.intman.2013.04.003]
9. Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to Organizational Change: Extension of a Three-Component Model. Journal of Applied Psychology, 87(3), 474-487. [DOI:10.1037/0021-9010.87.3.474]
10. Ijaz, S., & Vitalis, A. (2011). Resistance to Organizational Change: Putting the Jigsaw Together. International Review of Business Research Papers, 7(3), 112-121.
11. Johansson, C., Åström, S., Kauffeldt, A., Helldin, L. & Carlström, E. (2014). Culture as a Predictor of Resistance to Change: A Study of Competing Values in a Psychiatric Nursing Context. Health Policy, 114(2), 156-162. [DOI:10.1016/j.healthpol.2013.07.014]
12. Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, 89(5), 755-768. [DOI:10.1037/0021-9010.89.5.755]
13. Karaca, H. (2013), An Exploratory Study on the Impact of Organizational Silence in Hierarchial Organizations: Turkish National Police Case. European Scientific Journal, 23(9), 38-50.
14. Kool, M. & Van Dierendonck, D. (2012). Servant Leadership and Commitment to Change, The Mediating Role of Justice and Optimism. Journal of Organizational Change Management, 25(3), 422-433. [DOI:10.1108/09534811211228139]
15. Laub, J. (1999). Assessing the Servant Organization; Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) Model. Dissertation Abstracts International, 60(2), 1-115.
16. Lee, J.-E., Almanza, B. A., Jang, S. S., Nelson, D. C., & Ghiselli, R. F. (2013). Does Transformational Leadership Style Influence Employees' Attitudes Toward Food Safety Practices? International Journal of Hospitality Management, 33(1), 282-293. [DOI:10.1016/j.ijhm.2012.09.004]
17. Magliocca, L. A. & Christakis, A. N. (2001). Creating Transforming Leadership for Organizational Change: The Cogniscope System Approach. System Research and Behavioral Science, 18(1), 259- 277. [DOI:10.1002/sres.356]
18. Mayer, D., Bardes, M. & Piccolo, R. F. (2008). Do Servant-Leaders Help Satisfy Follower Needs? An Organizational Justice Perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(2), 180-197. [DOI:10.1080/13594320701743558]
19. Milton, C., Entrekin, L. & Stening, B. (1984). Organisational Behaviour in Australia, Prentice Hall, Sydney.
20. Oreg, S. & Berson, Y. (2011). Leadership and Employees' Reactions to Change: The Role of Leaders' Personal Attributes and Transformational Leadership Style. Personnel Psychology, 64(3), 627-659. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2011.01221.x]
21. Oreg, S. (2003). Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure. Journal of Applied Psychology, 88(1), 680-693. [DOI:10.1037/0021-9010.88.4.680]
22. Oreg, S. (2006). Personality, Context, and Resistance to Organizational Change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73-101. [DOI:10.1080/13594320500451247]
23. Parris, D. L. & Pearchey, J. W. (2013). A Systematic Literature Review of Servant Leadership Theory in Organizational Contexts, Leadership, Management, and Communication Skills, 43(3), 377-393. [DOI:10.1007/s10551-012-1322-6]
24. Peccei, R., Giangreco, A. & Sebastiano, A. (2011). The Role of Organisational Commitment in the Analysis of Resistance to Change: Co-Predictor and Moderator Effects. Personnel Review, 40(2), 185-204. [DOI:10.1108/00483481111106075]
25. Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes toward an Organizational Change. Academy of Management Review, 25(4), 783-794. [DOI:10.2307/259206]
26. Rachmawati, A. W. & Lantu, D. C. (2014). Servant Leadership Theory Development & Measurement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115(1), 387-393. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.02.445]
27. Rodell, J. B., & Colquitt, J. A. (2009). Looking Ahead in Times of Uncertainty: The Role of Anticipatory Justice in an Organizational Change Context. Journal of Applied Psychology, 94(4), 989-1002. [DOI:10.1037/a0015351]
28. Self, D. R. (2007). Organizational Change-Overcoming Resistance by Creating Readiness. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 21(5), 11-13. [DOI:10.1108/14777280710779427]
29. Stone, A. G., Russell, R. F. & Patterson, K. (2004). Transformational Versus Servant Leadership: A Difference in Leader Focus. Leadership & Organization Development Journal, 25(34), 349 - 361. [DOI:10.1108/01437730410538671]
30. Van Dierendonck, D. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management, 37(4), 1228-1261. [DOI:10.1177/0149206310380462]
31. Waddell, D. & Sohal, A. S. (1998). Resistance: A Constructive Tool for Change Management. Management Decision, 36(8), 543-548. [DOI:10.1108/00251749810232628]
32. Winston, B. E. & Ryan, B. (2008). Servant Leadership as a Humane Orientation: Using the GLOBE Study Construct of Humane Orientation to Show that Servant Leadership is More Global than Western. International Journal of Leadership Studies, 3(2), 212-222.
33. افجه، علی‌اکبر، و رضایی ابیانه، ندا (1392). رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 247-231.
34. الوانی، سیدمهدی؛ واعظی، رضا، و هنرمند، روح الله (1394). نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 24(79)، 26-1.
35. براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ دری، بهروز، و قاسمی، وحید (1394). الگوی تحلیل مسیر بین متغیرهای روان‌شناختی و فردی، واکنش به تغییر و پیامدهای آن در شرکت پتروشیمی بندر امام، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ۲۸(۱)، ۱88-۱65.
36. پیروز، علی‌آقا؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس، و بهشتی‌نژاد، سیدمحمود (1392). مدیریت در اسلام، ویراست دوم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
37. حسن‌پور، اکبر؛ عباسی، طیبه، و نوروزی، مجتبی (1390). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(1)، 180-159.
38. حضرتی، محمود، و قلی‌پور، آرین (1388). تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان‌های دولتی ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 2(2)، 27-5.
39. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی، و آذر، عادل (1395). روش‌شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ یازدهم، انتشارات صفارـ اشراقی.
40. راهواره، مهرداد؛ کشته‌گر، عبدالعلی، و اسماعیل‌زایی، مژگان (1392). رابطه بین اندیشه خلاق، سبک تفکر مدیران و پذیرش تغییر در کارکنان سازمان، کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، دی ماه 1392، شیراز.
41. رحمانی، جعفر، و باقی نصرآبادی، علی (1379). مدیر موفق، انتشارات لوح محفوظ.
42. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس، و حجازی، الهه (1395). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و نهم، انتشارات آگاه.
43. سعدی، مریم؛ حیدری، روح الله، و رستمی، ساسان (1392). تعیین رابطه رهبری تحول‌آفرین مدیران و پذیرش تغییر کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان.
44. طاهری، یاسین؛ محمدی، جیران، و جعفری‌نیا، سعید (1393). بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش مداخله‌گر توانمندسازی کارکنان، نشریه مدیریت دولتی، 6(4)، 789-769.
45. فرازجا، مهدی، و خادمی، محسن (1390). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تعامل‌گرا و نگرش به تغییر سازمانی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(4)، 69-49.
46. قلاوندی، حسن، و علی‌زاده، معصومه (1393). تـحلیلی هـمبستگی چندگانه ویژگـی‌های رهبری خدمتگزار مدیران، عدالت سازمانی ادراک‌شده و وجدان کاری در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ۲۷(۳)، 20-3.
47. کاملی، محمدجواد؛ بختیاری‌اصل، طیبه؛ لطفی آرباطان، ابوالفضل، و پورفرج، اکبر (1392). بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 133-103.
48. محمدی، جیران؛ نداف، مهدی، و صفریان، سارا (1396). تبیین تاثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی، نشریه مدیریت دولتی، 9(1)، 106-85.
49. نصر اصفهانی، مهدی؛ نصراصفهانی، علی، و نوری، ابوالقاسم (1390). رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مولفه‌های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان، پژوهش‌های مدیریت، 4(11)، 124-105.
50. هومن، حیدرعلی (1395). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، چاپ هفتم، انتشارات سمت.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.