دوره 34، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   دوره34 شماره 2 صفحات 62-29 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadinejad F, Kamali Y, Sheikhzadeh Joshani S. Challenges of Development Policies Implementation in Iran: A Thematic Analysis. JMDP. 2021; 34 (2) :29-62
URL: http://jmdp.ir/article-1-4076-fa.html
احمدی نژاد فاطمه، کمالی یحیی، شیخ زاده جوشانی صدیقه. بررسی چالش‌های اجرای سیاست‌های توسعه در ایران با استفاده از تحلیل مضمون. فرایند مدیریت و توسعه. 1400; 34 (2) :62-29

URL: http://jmdp.ir/article-1-4076-fa.html


1- علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
2- گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران ، yahyakamali@uk.ac.ir
3- گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
چکیده:   (1510 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های اجرای سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‏ساله توسعه) است. اجرای سیاست‏‌ها یکی از مراحل مهم فرایند سیاست‌گذاری است که نتایج مراحل قبل و بهینه شدن خروجی و نتایج سیاست‌‏ها به موفقیت این مرحله بستگی دارد. 
طرح/ روش‌‏شناسی پژوهش/ رویکرد: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده‌های پژوهش به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شده‌‏اند. داده‌ها شامل مقالات علمی، گزارش‌‏های سازمان‌‏ها و مراکز پژوهشی مرتبط با اجرای سیاست‏‌های توسعه است که با روش اسنادی گردآوری شده‏‌اند. نمونه‌گیری پژوهش حاضر هدفمند است. همچنین از مثلث‌سازی منابع داده‌ها و مثلث‌سازی پژوهش‌گر برای کدگذاری داده‌ها، نامگذاری و دسته‏‌بندی مفاهیم در مضامین پنج‌‏گانه استفاده شده است.
یافته‌‏ها: نتیجۀ دو مرحله کدگذاری داده‌‏ها، چالش‏‌های اجرای سیاست‌های توسعه در ایران است که در پنج دستۀ چالش‌‏های مربوط به 1) ماهیت سیاست‌های تدوین‏‌شده؛ 2) ویژگی‌های مجریان؛ 3) ساختار و سازمان‌های اجرایی؛ 4) شرایط و محیط اجرا؛ و 5) ابزار اجرای سیاست‌ها دسته‌بندی شده‌اند. شناسایی چالش‌های اجرای سیاست‌های توسعه در ایران می‌تواند به سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها کمک نماید که در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه به چالش‌های اشاره‏‌شده توجه نمایند تا مرحلۀ اجرا با مشکلات کم‏تری روبه‌رو شوند.
ارزش و اصالت پژوهش: استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و طیف گسترده منابع داده‌‏ها باعث می‏شود که دسته‏‌بندی پنج‏گانه و جدیدی از چالش‏‌های اجرایی سیاست‏‌های توسعه در ایران ارائه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست‌‏ها را پوشش می‏‌دهد.
متن کامل [PDF 816 kb]   (354 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/11 | پذیرش: 1400/1/29 | انتشار الکترونیک: 1400/10/22

فهرست منابع
1. Abasi, A., Motazadiyan, R., & Mirzaii, M. (2016). Investigation the Barriers of Public Policy Implementation in Governmental Organizations. Organizational Resources Management Researchs, 6(2), 49-69. [Link:ormr.modares.ac.ir/article-28-2015-fa.html]
2. Anderson, J. (1984). Public Policy Making, New York. Holt, Rinehart and Wiston.
3. Arghavani Pirsalami, F., & Gholami, M. H. (2018). Economic Diplomacy of the Islamic Republic of Iran within the Framework of Development Plans: Recognition of the Shortcomings of 4th to 6th Development Plans. Journal of Legal Studies, 10(2), 1-27. [DOI:10.22099/jls.2018.28577.2832]
4. Ashtarian, K., Keshvardoost, S., & Farahani, M. (2015). Implementation Research in Public Policy; Barriers to Optimal Implementation of Forth Development Plan in Health and Culture Section. Public Policy, 1(2), 17-28. [DOI:10.22059/ppolicy.2015.57157]
5. Ashtarian, K., Keshvardust Jobone, S., & Haji Ahmadi, F. (2014). Examination of Political Factors' Impact on Enforcement of the Fifth Development Plan: Case Study of Health Care. Research Letter of Political Science, 9(4), 7-22. [Link:www.ipsajournal.ir/article_244.html]
6. Attar, S. (2014). Making Distinction to Analytical Areas on Development: Seven Analytical Areas in Answering to Why Do Countries Have Developed. Politics Quarterly, 44(3), 527-546. [DOI:10.22059/jpq.2014.53362]
7. Attar, S., & Markaz Malamiri, A. (2019). Requirements of Planning for Development According to the Experiences of Selected Countries: With Emphasis on Article 150 of the Iran's Fifth Development Plan. Politics Quarterly, 49(4), 1101-1120. [DOI:10.22059/jpq.2020.242145.1007138]
8. Barrett, S. M. (2004). Implementation Studies: Time for a Revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies. Public Administration, 82(2), 249-262. [DOI:10.1111/j.0033-3298.2004.00393.x]
9. Berman, P. (1978). The Study of Macro-and Micro-Implementation. Public Policy, 26(2), 157-184.
10. Birjandi, M., Shobeiri, S., & Larijani, M. (2018). An Overview on the Main Policies in Formulating and Implementing Environmental Education Approaches in the Sixth Development Plan of Iran. The Scientific Journal of Strategy, 26(84), 133-147. [Link:rahbord.csr.ir/article_124643.html]
11. Block, F. (2008). Swimming Against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States. Politics & Society, 36(2), 169-206. [DOI:10.1177/0032329208318731]
12. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
13. Danaiefard, H., Saghafi, E., & Moshabaki, A. (2012). Public Policy Implementation: Explaining the Role of Rationality in Policy Formulation. Management Research in Iran, 14(4), 79-106. [Link:mri.modares.ac.ir/article-19-9088-fa.html]
14. DeGroff, A., & Cargo, M. (2009). Policy Implementation: Implications for Evaluation. New Directions for Evaluation, 2009(124), 47-60. [DOI:10.1002/ev.313]
15. DeLeon, P. (2001). A Democratic Approach to Policy Implementation. Paper Presented at the Presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, August.
16. Ejtehadi, M., & Davoudi, R. (2007). Structural Pathology of Higher Education System in Executing Its Five-Year Development Plans and Proposing Suitable Strategies. Research in Curriculum Planning, 1(15), 1-24. [Link:jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534073.html]
17. Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods: Routledge. [DOI:10.4324/9781315093192]
18. Ghaffary, G. (2016). Dynamics of Development Programs in Iran Post Islamic Revolution. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(1), 1-18.
19. Godarzi, M., Rezaalizadeh, H., Gharibi, J., & Mohseni, M. (2014). Pathology of Science and Technology Policies of Iran: An Analysis of the Five-Year Development plans. Journal of Technology Development Management, 2(3), 137-161. [DOI:dx.doi.org/10.22104/jtdm.2015.184]
20. Keshvardoost, S. (2017). Examination of the Factors Affecting the Implementation of Fifth Development Plan in Culture and Health Section in Iran Emphasized the Role of Implementation Research in Public Policy. Politics Quarterly, 47(2), 471-487. [DOI:10.22059/jpq.2017.61766]
21. Khan, A. R., & Khandaker, S. (2016). A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance. Viesoji Politika ir Administravimas, 15(4), 538-548.
22. Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach Wadsworth. Stamford. USA.
23. Maknoon, R., Salimi, J., & Bahrami, M. (2014). A Meta-Analysis of Iranian Development Plans' Pathologies. Quarterly Journal of Rahbord Eghtesadi, 3(10), 137-167. [Link:econrahbord.csr.ir/article_103266.html]
24. Mokhtrianpour, M. (2014). Factors Facilitating Successful Implementation of State Cultural Policies; Based on Experiences of the First to Fourth Development Plans. Rāhburd-i Farhang, 7(27), 33-62. [Link:www.jsfc.ir/article_15107.html]
25. Motavaseli, M., Momeni, F., Lajevardi, R., & Ranjbar, M. M. (2018). Rationality and Chaos in Planning: An Emphasis on Goulet's Theory of Rationality. Economics Research, 18(69), 193-225. [DOI:10.22054/joer.2018.8868]
26. Onyekwelu, R. U., Okpalibekwe, U. N., & Dike, E. E. (2015). The Bureaucracy and the Challenges of Policy-Formulation and Implementation: The Nigerian Experience. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), 4(10), 12-18. [DOI:10.12816/0019090]
27. Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation (Vol. 708): University of California Press.
28. Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing Public Policy. In Handbook of Public Policy Analysis (pp. 115-134): Routledge. [DOI:10.4324/9781315093192-15]
29. Rashidi, M., & Raddadi, A. (2009). Network Model of Government: An Alternative for Development Planning System in Iran. Journal of Management and Development Process, 21(4), 3-33. [Link:jmdp.ir/article-1-726-fa.html]
30. Rice, R. E., & Rogers, E. M. (1980). Reinvention in the Innovation Process. Knowledge, 1(4), 499-514. [DOI:10.1177/107554708000100402]
31. Sajjadi, H., & Motaghi, E. (2014). Examining the Possibility of Monitoring and Control of Iran Development Plans. Political Knowledge, 10(2), 37-61.
32. Sameni, A., Mayhari, M. T., & Vafaei, E. (2021). Evaluating the Islamic-Iranian Model of Progress from the Perspective of Territorial Development Policy with Emphasis on the Institutional Approach. The Scientific Journal of Strategy, 29(4), 165-194. [Link:rahbord.csr.ir/article_125665.html]
33. Tabatabaee, A., Hasani, P., Mortazavi, H., & Tabatabaeichehr, M. (2013). Strategies to Enhance Rigor in Qualitative Research. [DOI:10.29252/jnkums.5.3.663]
34. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5(3), 663-670. [Link:journal.nkums.ac.ir/article-1-403-fa.html]
35. ابراهیمی، نادرقلی (1397). عدم وجود الزامات اجرایی یکی از مشکلات در تحقق برنامه‌هاست. رادیو گفتگو، 22 آذر. [Link:www.radiogoftogoo.ir/NEWSDETALIS/?M=175100&N=351274]
36. اشتریان، کیومرث (1385). آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران: بررسی اجرای سیاست‌ها و موانع و مشکلات فراروی آن. خبرگزاری ایسنا، 19 دی. [Link:www.isna.ir/news/8510-08723]
37. افقه، مرتضی (1396). چرا اغلب برنامه‌های توسعه در کشور ناکام می‌ماند. خبرگزاری خبربان، 9 فروردین. [Link: khabarban.com/12745990]
38. اکبری، احمد؛ دیهیم، جواد، و دهنوی، مریم (1395). نقش سیاست‌های آموزش عالی در تحقق برنامه‌های توسعه پایدار. نشریه مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(3)، 73-54.
39. برمکی، افشین (1393). آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی. انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی.
40. بزرگ‌نژاد، عبدالرضا، و شریف‌‌زاده، فتاح (1395). مطالعه و بررسی اجرای خط‌‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. نشریه پژوهش در نظام‌‌های آموزشی، 10(33)، 24-1. [Link:www.jiera.ir/article_49514.html]
41. بزرگی، فرزاد (1395). موانع برنامه‌های توسعه. روزنامه دنیای اقتصاد، 15 مهر. [Link:www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1071821]
42. پژوهش‌نامه اقتصادی (1385). ارزیابی کلی آسیب‌های اجرای نظام برنامه‌ریزی. مرکز تحقیقات استراتژیک، 1(3)، 40-35. [link:www.noormags.ir/view/fa/articlepage/281587]
43. توسلی، حمید (1387). ارائه هشت مدل عملیاتی در چرخه سیاست‌گذاری برای اجرای مطلوب سیاست‌ها. نشریه راهبرد توسعه، 1(15)، 96-74.
44. توفیقی، فیروز (1384). تعریف نکردن راهکارهای اجرایی برای اهداف مانع تحقق برنامه‌های توسعه‌ای. نشریه برنامه، 14 آبان.
45. خبرگزاری صدا و سیما (1395). از برنامه پنجم توسعه تا برنامه ششم توسعه: چرایی تحقق نیافتن برنامه‌‌های توسعه در ایران. 5 تیر. [link:www.iribnews.ir/fa?news?1185634]
46. خدابخشی، محمد (1396). نشست هیئت رییسه فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌‌های توسعه کشور با رییس مجلس/ تاکید رییس مجلس بر اصلاح قانون بودجه‌‌ریزی کشور. خبرگزاری خانه ملت، 7 شهریور. [link:www.icana.ir/Fa/News/346561]
47. خرمی، آزاده (1395). بررسی وضعیت برنامه‌های توسعه ایران. نشریه تجارت فردا، 26 تیر. [link:www.tejaratefarda.com]
48. درویشی، هدایت؛ اکبری، مجید، و احترامی، تینا (1397). شناسایی و اولویت‌‌بندی عوامل موثر بر نارسایی‌‌های نظام سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌‌ای در ایران: ارائه مدل ساختاری تفسیری. نشریه مجلس و راهبرد، 25(96)، 263-237. [link:nashr.majles.ir/article_293.html]
49. دلیرپور، پرویز (1384). مکانیسم ائتلاف نخبگان و تدوین استراتژی ملّی توسعه در ایران. پایان‌نامه دکتری، گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
50. رجب‌‌بیگی، مجتبی (1378). موانع دستیابی بر اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی. نشریه فرایند مدیریت و توسعه، 13(3 و 4)، 84-73. [link:jmdp.ir/article-1-299-fa.html]
51. رجب‌پور، حسین (1398). آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی؛ مروری بر تحولات نظام برنامه‌ریزی در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. [link:rc.majlis.ir/fa/report/show/1392025]
52. رزقی رستمی، علیرضا (1379). اجرا، حلقه مفقود فرایند خط‌‌مشی عمومی. نشریه فرایند مدیریت و توسعه، 14(4)، 62-51. [link:jmdp.ir/article-1-273-fa.html]
53. رضایی پندری، عباس (1399). طراحی چارچوب سیاست‌گذاری توسعه پایدار با رویکرد ترکیبی ISM-IPA. نشریه مجلس و راهبرد، 27(101)، 242-223. [link:nashr.majles.ir/article_362.html]
54. روزنامه اعتماد (1387). معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رییس جمهور در گفتگو: اولویت‌های برنامه پنجم توسعه تغییر می‌کند. 4 آذر [link:https://www.magiran.com/article/1751687.]
55. روزنامه اعتماد (1392). برنامه‌های پنج‌‌ساله چهارساله شود. 31 مرداد. [link:www.magiran.com/article/2799391]
56. روزنامه ایران (1389). برنامه چهارم مبهم و متناقض است. 3 اردیبهشت. [link:www.magiran.com/article/2081167]
57. روزنامه آفتاب یزد (1388). بخشی از انحرافات برنامه چهارم مربوط به سندهای استانی است. 13 دی. [link:www.magiran.com/article/202388]
58. روزنامه آفتاب یزد (1395). نقاط ضعف و قوت برنامه‌های پنج‌‌ساله توسعه کشور. 14 فروردین. [link:aftabeyazd.ir/?newsid=30323]
59. روزنامه دنیای اقتصاد (1394). اعتراف به شکست برنامه‌های توسعه. 17 آذر. [link:www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-974316]
60. روزنامه سرمایه (1385). عدم تحقق 70 درصد از اهداف برنامه‌های توسعه. 1 خرداد. [link:www.magiran.com/article/1078543]
61. زالی، نادر (1391). آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی در ایران با پیشنهاد ماموریت‌‌محوری در سیاست‌گذاری منطقه‌ای. نشریه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 2(6)، 89-81. [link:jzpm.miau.ac.ir/article_108.html]
62. زنوز، بهروز هادی (1389). بررسی نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران (دوره قبل از انقلاب اسلامی). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. [link:rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/836933]
63. زنوز، هادی (1384). تفاوت دیدگاه برنامه‌ریزان و مجریان مانع موفقیت برنامه توسعه است. نشریه برنامه، 30 مهر [link:www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1045910]
64. زیبایی، حسن (1395). آسیب‌شناسی برنامه‌‌ریزی ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، 23 اسفند. [link:www.magiran.com/article/3514696]
65. سیدپور، سیدجواد (1387). نقدی بر برنامه‌ریزی ایرانی: قطاری که ما را جا گذاشت. روزنامه ایران، 19 فروردین. [link:www.magiran.com/article/1596197]
66. شاهپری، علیرضا (1396). ساختار اداری معیوب، دلیل اصلی ناکامی برنامه‌های بخش توسعه کشور. خبرگزاری ایرنا، 6 دی. [link:www.irna.ir/news/82777037]
67. شریف‌‌زاده، فتاح؛ الوانی، سیدمهدی؛ رضایی‌‌منش، بهروز، و مختاریان‎پور، مجید (1392). موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه (بررسی تجربیات فرهنگی). نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1)، 77-33. [link:smt.journals.isu.ac.ir/article_1431.html]
68. شقاقی شهری، وحید (1395). برنامه توسعه ضمانت اجرایی ندارند. روزنامه اقتصاد آنلاین، 13 مرداد. [link:www.eghtesadonline.com]
69. صیفوری، بتول، و تقوی، رامین (1397). آسیب‌شناسی برنامه توسعه ایران قبل و بعد از انقلاب و ارائه راهبردهای محوری. نشریه آفاق علوم انسانی، 2(22)، 23-1.
70. طهماسبی، جواد (1391). ناکامی در اجرای برنامه‌های توسعه. نشریه تجارت فردا، 21 اسفند. [link:www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-11376]
72. عزیزخانی، فاطمه؛ قاسمی، محمد، و زمانی، رضا (1388). آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. [link:rc.majlis.ir/fa/report/show/738959]
73. عسکری آزاد، محمود (1394). رفع چهار ایراد برنامه‌های توسعه. روزنامه دنیای اقتصاد، 16 اردیبهشت. [link:www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-878300]
74. عسلی، مهدی، و شقاقی، سحر (1384). ناسازگاری بین اهداف و منابع علت عدم تحقق برنامه‌های توسعه ایران. نشریه برنامه، 4 تیر. [link:www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/56970]
75. فارسیان، محمدرضا؛ محرمی، حمید، و طلوعی، ذبیح‌اله (1389). بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه فصل پنجم ـ اقتصادی: حمل‌‌ونقل، مسکن. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (12)، 23-1. [link:rc.majlis.ir/fa/report/show/772871]
76. فتح‌‌الله، مهدی (1392). عدم توجه مسئولان به برنامه‌های توسعه مانع تحقق اهداف. خبرگزاری ایسنا، 14 آبان. [link:www.isna.ir/NEWS/92081408598]
77. فرمهین فراهانی، حسین؛ و همکاران (1389). بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه؛ فصل چهارم نظام اداری و مدیریت: فناوری اطلاعات و نظام اداری. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، [link:rc.majlis.ir/fa/report/show/772861]
78. قاسمی، محمد (1384). ناسازگاری قوانین با برنامه‌های توسعه مانع اجرای برنامه‌هاست. نشریه برنامه، 21 آبان.
79. قدس آنلاین (1396). دلایل 10 گانه اجرا نشدن برنامه‌های توسعه. 9 خرداد. [link:www.qudsonline.ir/news/533489]
80. قلی‌پور، رحمت‌‌الله (1378). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی. انتشارات سمت.
81. کلهر، سینا (1390). ساختارشکنی، انتقاد چالش‌های برنامه‌های توسعه کشور. نشریه سوره اندیشه، (55-54).
82. کمالی، یحیی (1393). مقدمه سیاست‌گذاری عمومی. انتشارات جهاد دانشگاهی.
83. مردوخی، بایزید (1393). در نظام برنامه‌ریزی ایران مشکل اساسی دارد. خبرگزاری خبر آنلاین، 4 تیر. [link:www.khabaronline.ir]
84. مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی (1389). در مورد فصل چهارم لایحه برنامه پنجم فناوری اطلاعات و نظام اداری. 2 تیر. [link:rc.majlis.ir/fa/news/show/777306]
85. مصطفوی، سیدمحسن (1396). مروری بر برنامه‌های توسعه کشور با تاکید بر برنامه ششم و مقایسه آن‌ها با برخی از شاخص‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی. همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی. [link:www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=88526]
86. معمارزاده طهران، غلامرضا؛ میرسپاسی، ناصر، و جلیلی، سودابه (1390). ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان. نشریه خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی در مدیریت، 2(4)، 31-19. [link:ijpa.srbiau.ac.ir/article_3319.html]
87. نامه اتاق بازرگانی (1393). سخن ماه (سرمقاله): حضور فعال اتاق ایران در تدوین برنامه ششم توسعه. 85(95). 3.
88. نخجوانی، سیداحمد (1375). اشاراتی به موانع توسعه. نشریه تازه‌های اقتصاد، (56)، 27-26.
89. نظرنیا، محمد (1392). نقد و بررسی برنامه‌های توسعه. کنگره پیشگامان پیشرفت، [link:www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=65176]
91. واعظ‌‌زاده، صادق (1397). دلیل اجرا نشدن برنامه‌های پنج‌‌ساله چیست. خبرگزاری آنا، 6 بهمن. [link:www.ana.press/news/355457]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.