دوره 36، شماره 3 - ( پاییز 1402 )                   دوره36 شماره 3 صفحات 59-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbanizadeh V, Roodsaz H, Seyed Naghavi M A, Mohammadi H. Conceptualizing the Essence of Inter-Organizational Learning (Case Study: The Shared Project of Anti-Contraband and Currency Smuggling). JMDP 2023; 36 (3) :25-59
URL: http://jmdp.ir/article-1-4666-fa.html
قربانی‌زاده وجه‌اله، رودساز حبیب، سیدنقوی میرعلی، محمدی حسین. مفهوم‌سازی پیرامون چیستی و جوهرۀ یادگیری بین‎‌سازمانی (موردپژوهی: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز). فرایند مدیریت و توسعه. 1402; 36 (3) :25-59

URL: http://jmdp.ir/article-1-4666-fa.html


1- گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2- گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، hossein_mohammadi@atu.ac.ir
چکیده:   (612 مشاهده)
هدف: نگارش پژوهش حاضر با هدف ارائه توصیفی از جوهرۀ یادگیری بینسازمانی صورت پذیرفت.
طرح پژوهش/ روششناسی/ رویکرد: از روش پدیدارشناسی برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای نیمهساختاریافته با صاحبان تجربۀ زیسته مشارکت در پروژۀ مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شد.
یافته‌‏ها: مفهوم پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) بهاشتراکگذاری، بهینهیابی، و بومیسازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ و 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد. مشخصات پدیده شامل بهبود اعتماد و کاهش مقاومت، و تقویت دیدگاه مبتنی بر منفعت عمومی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی و توسعه تعاملات غیررسمی؛ پیامدهای پدیده شامل بهره‏‌گیری از ظرفیتهای بلااستفاده و بهبود کارایی و اثربخشی؛ و آسیبها نیز شامل طفرهروی، نیاز به سیستمسازی در روابط، رفع چالش مسئولیت مشترک، و پایبندی به برنامه‏‌ریزی بلندمدت میگردد.

ارزش/ اصالت پژوهش: مطالعات این حوزه با برخورداری از رویکرد کمّی از داده‌های بخش خصوصی، تنها محدود به ارزیابی تاثیر عواملی پراکنده بوده که این خود موجب ایجاد ادراک محدود پیرامون ذات و جوهرۀ پدیده و خصیصه‌ها و حتی شمولیت عوامل ارائه‌‏شده در رابطه علّی این پدیده شده است. پژوهش حاضر با واکاوی ابعاد محتوایی و مفهومی پدیدۀ یادگیری بین‌سازمانی در سازمان‌هایی با حوزه‌های کاری متفاوت در بخش دولتی، و با ارائه توصیفی غنی و در اختیار نهادن چارچوب مفهومی جامع از پدیده، دامنه‌ای با شمولیت مناسب برای فهم این مفهوم فراهم می‌آورد.
متن کامل [PDF 1167 kb]   (291 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ظرفیت‌سازی
دریافت: 1402/5/15 | پذیرش: 1402/7/30 | انتشار الکترونیک: 1402/11/1

فهرست منابع
1. Aarabi, S. M., & Boudlaie, H. (2011). Phenomenological Research Strategy. Methodology of Social Sciences and Humanities, 17(68), 31-58. [In Farsi]
2. Agyabeng-Mensah, Y., Tang, L., Afum, E., Baah, C., & Dacosta, E. (2021). Organisational Identity and Circular Economy: Are Inter and Intra Organisational Learning, Lean Management and Zero Waste Practices Worth Pursuing? Sustainable Production and Consumption, 28(1), 648-662. [DOI:10.1016/j.spc.2021.06.018]
3. Anand, A., Brøns Kringelum, L., Øland Madsen, C., & Selivanovskikh, L. (2021). Interorganizational Learning: A Bibliometric Review and Research Agenda. The Learning Organization, 28(2), 111-136. [DOI:10.1108/TLO-02-2020-0023]
4. Azizi, M., Sobhiyah, M. H., Arasti, M. R., & Albadvi, A. (2019). Modeling Project Management Capabilities Inter-Organizational Learning in Iran's International Petroleum Projects. Organizational Resources Management Researchs, 8(3), 87-108. [In Farsi] [http://ormr.modares.ac.ir/article-28-14570-fa.html]
5. Buhagiar, K. (2021). Interorganizational Learning in the Tourism Industry: Conceptualizing a Multi-Level Typology. The Learning Organization, 28(2), 208-221. [DOI:10.1108/TLO-01-2020-0016]
6. Bygrave, W. D., & Hofer, C. W. (1992). Theorizing about Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2), 13-22. [DOI:10.1177/104225879201600203]
7. Caldwell, C. B. (2003). An Exploration of the Antecendents of Interorganizational Trust: Examining the Trust Placed in Vendors Conducting Outsourced Clinical Trials. University of Pittsburgh.
8. Carmeli, A., Zivan, I., Gomes, E., & Markman, G. D. (2021). Underlining Micro Socio-Psychological Mechanisms of Buyer-Supplier Relationships: Implications for Inter-Organizational Learning Agility. Human Resource Management Review, 31(3), 100577. [DOI:10.1016/j.hrmr.2016.12.002]
9. Chen, Y.-H., Lin, T.-P., & Yen, D. C. (2014). How to Facilitate Inter-Organizational Knowledge Sharing: The Impact of Trust. Information & Management, 51(5), 568-578. [DOI:10.1016/j.im.2014.03.007]
10. Choi, S., & Ko, I. (2012). Leveraging Electronic Collaboration to Promote Interorganizational Learning. International Journal of Information Management, 32(6), 550-559. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2012.03.002]
11. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
12. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. Sage Publications.
13. Cui, R., Wang, J., Xue, Y., & Liang, H. (2021). Interorganizational Learning, Green Knowledge Integration Capability and Green Innovation. European Journal of Innovation Management, 24(4), 1292-1314. [DOI:10.1108/EJIM-11-2019-0325]
14. Fredrich, V., Bouncken, R. B., & Kraus, S. (2019). The Race is On: Configurations of Absorptive Capacity, Interdependence and Slack Resources for Interorganizational Learning in Coopetition Alliances. Journal of Business Research, 101(1), 862-868. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.11.038]
15. Gibb, J., Sune, A., & Albers, S. (2017). Network Learning: Episodes of Interorganizational Learning towards a Collective Performance Goal. European Management Journal, 35(1), 15-25. [DOI:10.1016/j.emj.2016.09.001]
16. Gil-Garcia, J. R., & Sayogo, D. S. (2016). Government Inter-Organizational Information Sharing Initiatives: Understanding the Main Determinants of Success. Government Information Quarterly, 33(3), 572-582. [DOI:10.1016/j.giq.2016.01.006]
17. Greco, M., Grimaldi, M., & Cricelli, L. (2020). Interorganizational Collaboration Strategies and Innovation Abandonment: The More the Merrier? Industrial Marketing Management, 90, 679-692. [DOI:10.1016/j.indmarman.2020.03.029]
18. Gulzar, L., & Henry, B. (2005). Interorganizational Collaboration for Health Care between Nongovernmental Organizations (NGOs) in Pakistan. Social Science & Medicine, 61(9), 1930-1943. [DOI:10.1016/j.socscimed.2005.03.045] [PMID]
19. Gupta, S., & Polonsky, M. (2014). Inter-Firm Learning and Knowledge-Sharing in Multinational Networks: An Outsourced Organization's Perspective. Journal of Business Research, 67(4), 615-622. [DOI:10.1016/j.jbusres.2013.02.043]
20. Haneberg, D. H. (2021). Interorganizational Learning between Knowledge-Based Entrepreneurial Ventures Responding to COVID-19. The Learning Organization, 28(2), 137-152. [DOI:10.1108/TLO-05-2020-0101]
21. Hartono, E., Li, X., Na, K.-S., & Simpson, J. T. (2010). The Role of the Quality of Shared Information in Interorganizational Systems Use. International Journal of Information Management, 30(5), 399-407. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2010.02.007]
22. Janowicz-Panjaitan, M., & Noorderhaven, N. G. (2008). Formal and Informal Interorganizational Learning within Strategic Alliances. Research Policy, 37(8), 1337-1355. [DOI:10.1016/j.respol.2008.04.025]
23. Lee, H., Kim, M. S., & Kim, K. K. (2014). Interorganizational Information Systems Visibility and Supply Chain Performance. International Journal of Information Management, 34(2), 285-295. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2013.10.003]
24. Leischnig, A., Geigenmueller, A., & Lohmann, S. (2014). On the Role of Alliance Management Capability, Organizational Compatibility, and Interaction Quality in Interorganizational Technology Transfer. Journal of Business Research, 67(6), 1049-1057. [DOI:10.1016/j.jbusres.2013.06.007]
25. Linder, C., & Sperber, S. (2019). Towards a Deeper Understanding of the Emergence of Process Innovations: Which Role do Inter-Organisational Learning and Internal Knowledge Exploitation Play? Journal of Engineering and Technology Management, 53(1), 33-48. [DOI:10.1016/j.jengtecman.2019.04.001]
26. Loebbecke, C., Van Fenema, P. C., & Powell, P. (2016). Managing Inter-Organizational Knowledge Sharing. The Journal of Strategic Information Systems, 25(1), 4-14. [DOI:10.1016/j.jsis.2015.12.002]
27. Marchiori, D., & Franco, M. (2020). Knowledge Transfer in the Context of Inter-Organizational Networks: Foundations and Intellectual Structures. Journal of Innovation & Knowledge, 5(2), 130-139. [DOI:10.1016/j.jik.2019.02.001]
28. Milagres, R., & Burcharth, A. (2018). Knowledge Transfer in Interorganizational Partnerships: What do We Know? Business Process Management Journal, 25(1), 27-68. [DOI:10.1108/BPMJ-06-2017-0175]
29. Miri, B., Ghorbanizadeh, V., & Seyed Naghavi, M. (2021). Phenomenological Analysis of Employees' Turnover Experience in a Public Organization. Management and Development Process, 34(3), 113-142. [In Farsi] [DOI:10.52547/jmdp.34.3.113]
30. Moerer-Urdahl, T., & Creswell, J. W. (2004). Using Transcendental Phenomenology to Explore the "Ripple Effect" in a Leadership Mentoring Program. International Journal of Qualitative Methods, 3(2), 19-35. [DOI:10.1177/160940690400300202]
31. Mohammadreza'i, M., Rezaeemanesh, B., Vaezi, R., & Ghorbanizadeh, V. (2023). Organizational Black Hole Phenomenology: Politicization of Education System. Management and Development Process, 36(2), 3-30. [In Farsi] [http://jmdp.ir/article-1-4639-fa.html]
32. Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Sage Publications. [DOI:10.4135/9781412995658]
33. Nazari, S., Hosseini, H., & Morad Alizadeh, B. (2018). The Relationship Between Organizational Learning and Knowledge Management with Organizational Agility in Sport Delegations of West Azarbaijan Province. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(3), 11-20. [In Farsi] [DOI:10.30473/fmss.2018.5054]
34. Olan, F., Liu, S., Neaga, I., Chen, H., & Nakpodia, F. (2019). How Cultural Impact on Knowledge Sharing Contributes to Organizational Performance: Using the fsQCA Approach. Journal of Business Research, 94(1), 313-319. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.02.027]
35. Paulraj, A., Lado, A. A., & Chen, I. J. (2008). Inter-Organizational Communication as a Relational Competency: Antecedents and Performance Outcomes in Collaborative Buyer-Supplier Relationships. Journal of Operations Management, 26(1), 45-64. [DOI:10.1016/j.jom.2007.04.001]
36. Polkinghorne, D. E. (1989). Phenomenological Research Methods. In Existential-Phenomenological Perspectives in Psychology: Exploring the Breadth of Human Experience (pp. 41-60). Springer. [DOI:10.1007/978-1-4615-6989-3_3]
37. Rajaguru, R., & Matanda, M. J. (2013). Effects of Inter-Organizational Compatibility on Supply Chain Capabilities: Exploring the Mediating Role of Inter-Organizational Information Systems (IOIS) Integration. Industrial Marketing Management, 42(4), 620-632. [DOI:10.1016/j.indmarman.2012.09.002]
38. Rajala, A. (2018). Examining the Effects of Interorganizational Learning on Performance: A Meta-Analysis. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(4), 574-584. [DOI:10.1108/JBIM-08-2017-0205]
39. Rupčić, N. (2021). Interorganizational Learning: A Context-Dependent Process. The Learning Organization, 28(2), 222-232. [DOI:10.1108/TLO-10-2020-0198]
40. Sarani, H., Ahmadzadeh, A., & Sori, P. (2018). The Role of Knowledge Management in Predicting Levels of Organizational Learning (Case Study: Tehran Province of Youth and Sports General Department). Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14(27), 89-102. [In Farsi] [DOI:10.22080/jsmb.2018.7944.2086]
41. Shahmohammadi, G., & Alishahi, A. (2018). Pathology of Electronic Surveillance in the Fight Against Goods Smuggling. Intelligence and Criminal Research Journal, 13(52), 53-72. [In Farsi]
42. Shoul, A., & Mazroui Nasrabadi, E. (2017). Investigation of Effect of Pervasive Quality Management on Innovation Explanation inter-Organizational Learning Mediator Role. Management Studies in Development and Evolution, 26(84), 125-152. [In Farsi] [DOI:10.22054/jmsd.2017.7858]
43. Wilke, E. P., Costa, B. K., Freire, O. B. D. L., & Ferreira, M. P. (2019). Interorganizational Cooperation in Tourist Destination: Building Performance in the Hotel Industry. Tourism Management, 72(1), 340-351. [DOI:10.1016/j.tourman.2018.12.015]
44. Xie, X., Wang, L., & Zeng, S. (2018). Inter-Organizational Knowledge Acquisition and Firms' Radical Innovation: A Moderated Mediation Analysis. Journal of Business Research, 90(1), 295-306. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.04.038]
45. Yang, S.-M., Fang, S.-C., Fang, S.-R., & Chou, C.-H. (2014). Knowledge Exchange and Knowledge Protection in Interorganizational Learning: The Ambidexterity Perspective. Industrial Marketing Management, 43(2), 346-358. [DOI:10.1016/j.indmarman.2013.11.007]
46. Yang, T.-M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-Sharing in Public Organizations: A Literature Review of Interpersonal, Intra-Organizational and Inter-Organizational Success Factors. Government Information Quarterly, 28(2), 164-175. [DOI:10.1016/j.giq.2010.06.008]
47. پازوکی، بهمن (1399). درآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل: بررسی بعضی مفاهیم اساسی. انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
48. رضاییان، علی (1392). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ سیزدهم، انتشارات سمت.
49. علیزاده سامع، سونیا، و پورقهرمانی، بابک (1398). باز‌شناسی عوامل موثر در مبارزه با قاچاق دارو. نشریه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 14(2)، 26-9.
50. قرباني‌‏زاده، وجه‌اله (1387). يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده با نگرشي بر مديريت دانش. انتشارات بازتاب.
51. قربانی‌‌زاده، وجه‌اله، و حسینی مرام، سیدمحمدتقی (1393). روش‌شناسی تحقیق و نگارش پایان‌نامه. انتشارات بازتاب.
52. محمدپور، احمد (1389). طرح‎هاي تحقیق با روش‎هاي ترکیبی: اصول پارادایمی و روش‌هاي فنی. نشریه مطالعات اجتماعی ایران، 4(2)، 107-81.
53. هوسرل، ادموند (1382). تاملات دکارتی. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، چاپ دوم، انتشارات نی.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb