دوره 35، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   دوره35 شماره 1 صفحات 202-163 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

kamali Y, Sheikhzadeh Joshani S, Karimizadeh M. Identifying and Categorizing the Pathological Factors of Industrial Development Policy Process in Iran (1991-2018). JMDP 2022; 35 (1) :163-202
URL: http://jmdp.ir/article-1-4411-fa.html
کمالی یحیی، شیخ‌زاده جوشانی صدیقه، کریمی‌زاده محمد. شناسایی و دسته‌‌بندی آسیب‌های سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران (1397-1370). فرایند مدیریت و توسعه. 1401; 35 (1) :163-202

URL: http://jmdp.ir/article-1-4411-fa.html


1- گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ، yahyakamali@uk.ac.ir
2- گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (1283 مشاهده)
هدف: توسعه صنعتی نقش مهمی در متغیرهای اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در برنامه­‌های پنجساله توسعه در ایران به بخش صنعت نیز توجه شده است. علاوه بر این، سازمانهای مختلفی در زمینه سیاست‌گذاری توسعه صنعتی فعالیت دارند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته‌­بندی آسیب­های سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران در دوره زمانی 1370 تا 1397 است.
طرح پژوهش/ روششناسی/ رویکرد: برای دستیابی به این هدف، از روش فرا­ترکیب استفاده شده و داده­های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر به 75 داده شامل مقالههای علمی، کتب و گزارش (به زبان فارسی) استناد شده است. روش نمونه­‌گیری از داده‌ها، هدفمند است. در این راستا تعداد 117 مفهوم یا چالش شناسایی شده است که این مفاهیم بر اساس یک چارچوب نظری تلفیقی سازماندهی شده­‌اند.
یافته­‌های پژوهش: یافته­‌های پژوهش حاضر شامل آسیب­های سیاستگذاری توسعه صنعتی ایران است که در چهار بخش: 1) محتوا شامل مقوله‌­های اهداف بلندمدت یا چشماندازها، راهبردها، برنامه‌­ها، سیاست­‌ها و قوانین و مقررات نظارتی یا تنظیمی؛ 2) فرایند شامل مقوله­‌های تنظیم دستور کار، تدوین سیاست، تصمیم‌­گیری، اجرا و ارزیابی؛ 3) بازیگران شامل مقوله­‌های فراسازمانی، سازمانی، و فردی؛ و در نهایت 4) محیط یا زمینه در مقوله‌های ارزش‌­های سیاسی، رویکرد و نگاه کلان و غالب حکومتی، حمایت سیاسی، ظرفیت مدیریتی- اداری، و ظرفیت تحلیلی شناسایی و دسته­‌بندی ­شده است. یافته‌­های پژوهش حاضر می­‌تواند مبنای مناسبی برای اصلاح سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران فراهم آورد.
متن کامل [PDF 1177 kb]   (375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/11/24 | پذیرش: 1401/4/14 | انتشار الکترونیک: 1401/8/18

فهرست منابع
1. Ahmadi, S. (2016). Historical Analysis of Obstacles to Iran's Industrial Development. Rahbord-e-Tousee, 2(46), 21-36. [http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/22600]
2. Akpan, E. S., & Eweke, G. O. (2017). Foreign Direct Investment and Industrial Sector Performance: Assessing the Long-Run Implication on Economic Growth in Nigeria. Journal of Mathematical Finance, 7(2), 391-411. [DOI:10.4236/jmf.2017.72021]
3. Aliabadi, E., Azizi, M., Aalam Tabriz, A., & Davari, A. (2019). Identifying the Barriers in Implementing Entrepreneurship and Innovation policy in Development Plans of the Islamic Republic of Iran. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(3), 95-132. [http://journal.bpj.ir/article_664029.html]
4. Anderson, J. E. (2014). Public Policymaking: Cengage Learning.
5. Asghari, F. (2020). Analysis of Iran Internationalization of Higher Education, Emphasis on Actors. Modiriat-e- Farda, 61(18), 243-260. [http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/26069]
6. Azizi, F., & Zahedi, S. (2016). Assessment of the Barriers to the Development of Health Tourism in Yazd Province, Iran. Health Information Management, 12(6), 799-806. [http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/2451]
7. Azizmohammadlo, H., & Mahdavi, A. (2017). Policies Inefficiency and Its Effects on Iran Small and Medium Industries Development. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 4(16), 41-67. [http://www.jmsp.ir/article_44651.html]
8. Azizmohammadlou, H. (2017). The Mechanisms through which Industrial Clusters Affect Regional Economic Growth in Iran: Panel Data Approach. Economic Growth and Development Research, 7(26), 17-34. [http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2593.html]
9. Baradaran Kazemzadeh, R., Tabatabaeian, S. H., & Hasani Parsa, M. (2004). Proposing a Generic Model of Industrial Policy¬ Making, with an Emphasis on Electronics Industry. Industrial Management Studies, 2(5), 91-125. [http://jims.atu.ac.ir/article_4361.html]
10. Barati, J., Karimi-Moughari, Z., & Mehregan, N. (2017). Spatial Analysis of Industrial Investment Spillover in Provinces of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 8(29), 99-132. [http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1565-fa.html] [DOI:10.29252/jemr.8.29.99]
11. Dehghan Khavari, S., Mirjalili, S. H., & Momeni, F. (2017). Industrial Development Strategy from Perspective of New Structural Theory (Based on Experience of Leading Developing Countries). Majlis and Rahbord, 24(91), 101-139. [https://nashr.majles.ir/article_216.html]
12. Doshmangir, L., Mostafavi, H., & Rashidian, A. (2014). How to Do Policy Analysis? A View on Approaches and Modes of Policy Analysis in Health Sector. Hakim Research Journal, 17(2), 138-150.
13. Feizpour, M. A., & Samanpour, Z. (2017). Industrial Development and Deprivation in Iran's Regions: 2009-2013. Geographical Researches, 32(1), 51-63. [https://dx.doi.org/10.18869/acadpub.geores.32.1.51] [DOI:10.18869/acadpub.geores.32.1.51]
14. Fotros, M. H., Dehghanpour, M. R., & Dehmoubed, B. (2012). Growth Resources of Iran's Industry in Different Levels of Technology. The Journal of Economic Studies and Policies, 0(21), 65-86. [http://economic.mofidu.ac.ir/article_26173.html]
15. Gautam, A. K., & Yadav, N. (2017). The Politics of Industrial Development in India Since Independence. Politics, 2(6), 384-388.
16. Gholipour Soute, R., Amiry, M., Zargham Boroujeny, H., & Kiani Feizabadi, Z. (2019). Exploring the Barriers of Medical Tourism Development in Iran with an Emphasis on Policymaking Requirements. Journal of Tourism and Development, 7(4), 38-60. [http://www.itsairanj.ir/article_85431.html]
17. Gholipour, R., Danaii Fard, H., Zareii Matin, H., Jandaghi, G., & Fallah, M. (2011). A Model for Implementing Industrial Policies (Case Study in Qom Province). Organizational Culture Management, 9(24), 103-130. [https://jomc.ut.ac.ir/article_29909.html]
18. Habibi, M. (2010). Institutional State Sociology and Industrial Development in Iran. Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 8(16), 59-70. [http://jtd.iranjournals.ir/article_875.html]
19. Hadi Zonooz, B. (2000). Trade Strategy and the Development of Manufacturing Industry in Iran in 1979-1998. Iranian Journal of Economic Research, 2(6), 7-38. [http://ijer.atu.ac.ir/article_3781.html]
20. Hayashi, T. (2018). Industrialization of Developing Countries In a Multicountry, Multisector Capital Accumulation Model. ADB South Asia Working Paper Series, No. 62. [DOI:10.22617/WPS189783-2]
21. Hosseini, A., Mojibi, T., Mahdizadeh Ashrafi, A., & Vazifehdoost, H. (2019). Designing a Policy Model for the Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Emphasizing on Innovation (Case: Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare). Journal of Urban Economics and Management, 7(25), 99-115. [http://iueam.ir/article-1-1078-fa.html]
22. Javadi, M., & Danaee Fard, H. (2018). Identification and Pathology of Research Governance Framework in the Field of Social Sciences in the I.R of Iran. Strategy, 27(2), 61-86. [http://rahbord.csr.ir/article_117704.html]
23. Kamali, Y. (2015). Policy Referential and Development of Tourism Industry in Iran: With an Emphasis on the 3rd. and 4th. Five-Year Development Plans. Management and Development Process, 27(1), 3-26. [http://jmdp.ir/article-1-1971-fa.html]
24. Kamali, Y. (2017). The Methodology of Meta Synthesis and Implications for Public Policy. Political Quarterly, 47(3), 721-736. [https://dx.doi.org/10.22059/jpq.2017.62861]
25. khezrian, A., & Saghafi, M. J. (2018). Analysis of National Development Plans of Iran and Reflection of Its Components in Industrial Industrialization (1989-2017). Geography Environment Preparation, 11(40), 183-204. [http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_540846.html]
26. Khezrian, A., Saghafi, M. J., & Saed Samiei, A. (2019). An Investigation into the Challenges of Industrialised Architecture in Iran through Comparison with and Analysis of Experiences in Target Countries. Soffeh, 29(2), 19-36. [https://dx.doi.org/10.29252/soffeh.29.2.19] [DOI:10.29252/soffeh.29.2.19]
27. Khodadad Hosseini, S. H., & Mothaghi, P. (2008). Engineering Business Culture in Iran. Journal of Culture-Communication Studies, 10(5), 39-60. [http://www.jccs.ir/article_3477.html]
28. Lehmann, U. (2016). Understanding and Analyzing Health Policy: University of the Western Cape. [http://doer.col.org/handle/123456789/8150]
29. Mahdavi, A., & Azizmohammadlou, H. (2016). Exploring the Effect of Industrial Policy Structure on the Quality and Functioning of Policies Designed for Iranian Small and Medium Industries. Public Policy, 2(3), 55-77. [https://dx.doi.org/10.22059/ppolicy.2016.60109]
30. Maleki, S., & Tavangar, M. (2016). Analyzing Health Tourism Challenges in Mashhad From the Perspective of Foreign Patients. Geography and Urban Space Development, 2(2), 153-165. [https://dx.doi.org/10.22067/gusd.v2i2.40771]
31. Malekmohammadi, H., & Kamali, Y. (2013). Sustainable Development Policy Institutionalization in Iran: Barriers and Model. Management and Development Process, 26(2), 161-186. [http://jmdp.ir/article-1-1738-fa.html]
32. Martinaitytė, E., & Kregždaitė, R. (2015). The Factors of Creative Industries Development in Nowadays Stage. Economics and Sociology, 8(1), 56-71. [DOI:10.14254/2071-789X.2015/8-1/5]
33. Meessen, B., Shroff, Z. C., Ir, P., & Bigdeli, M. (2017). From Scheme to System (Part 1): Notes on Conceptual and Methodological Innovations in the Multicountry Research Program on Scaling Up Results-Based Financing in Health Systems. Health Systems & Reform, 3(2), 129-136. [DOI:10.1080/23288604.2017.1303561] [PMID]
34. Moghadas Poor, S., Danaee Fard, H., & Kordnaeij, A. (2013). Exploring Key Factors of Some Public Policies Failure in Islamic Republic of Iran: A Case Study of (National) Tax Policies. Organizational Culture Management, 11(1), 33-68. [https://dx.doi.org/10.22059/jomc.2013.35317]
35. Mohammadi Khyareh, M., & Rostami, N. (2019). The Study of the Relationship between Entrepreneurship, Competitiveness and Economic Growth. Roshd -e- Fanavari, 57(15), 14-23. [http://roshdefanavari.ir/fa/Article/20714]
36. Mossalanejad, A., & Hoshang, M. (2017). Industrial Policy Model for Preserving and Improving the Efficiency Upstream Sector of the Iran's Oil Industry of Iran. Public Policy, 2(4), 29-45. [https://dx.doi.org/10.22059/ppolicy.2017.60822]
37. Motafakkerazad, M., Shahbazzadeh, A., & Anarjani, A. (2014). The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Exports of Industrial Goods (Saikkonen & Lutkepohl Approach). Journal of Economic Modeling Research, 5(16), 181-203. [http://jemr.khu.ac.ir/article-1-595-fa.html]
38. Mureithi, L., Burnett, J. M., Bertscher, A., & English, R. (2018). Emergence of Three General Practitioner Contracting-In Models in South Africa: A Qualitative Multi-Case Study. International Journal for Equity in Health, 17(1), 1-18. [DOI:10.1186/s12939-018-0830-0] [PMID] [PMCID]
39. Naderi Nejad, R., Ghaffary, G., & Momeni, F. (2018). Oil, Quality of Life and Development in Iran. Social Sciences, 25(80), 63-87. [https://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.5440.1132]
40. Ndiaya, C., & Lv, K. (2018). Role of Industrialization on Economic Growth: The Experience of Senegal (1960-2017). American Journal of Industrial and Business Management, 8(10), 2072-2085. [DOI:10.4236/ajibm.2018.810137]
41. Osmani, N., & Sameei, G. (2017). Determining Industrial Investment Priorities in West Azerbaijan Province Using Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Economics and Regional Development, 24(13), 148-173. [https://dx.doi.org/10.22067/erd.v24i14.53164]
42. Paluj, M. (2019). Pathology of the Agro-Industrial Exploitation System and Its Development Strategies. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 14(2), 201-217. [http://www.iaeej.ir/article_84991.html]
43. Pasandidehfard, K., & Kianimavi, R. (2018). Identify and Prioritize the Success Criteria of Entrepreneurship Education and Economic Development Based on Multi-Criteria Decision Model. New Applied Studies in Management, Economics & Accounting 1(1), 101-118.
44. Pourebadollahan Covich, M., Asgharpur, H., Fallah, F., & Abdi, H. (2013). The Impact of Human Capital on Manufacturing Industries' Export. Monetary & Financial Economics, 19(3), 189-216. [https://dx.doi.org/10.22067/pm.v19i3.28562]
45. Rezaee, M., Heidari, K., & Yaghobi, P. (2017). Identification of Industrial Investment Priorities in Iran with Emphasis on Value-Added Growth. Economical Modeling, 11(38), 111-135. [http://eco.iaufb.ac.ir/article_596528.html]
46. Sadabadi, A., Pourezzat, A. A., & Gholipor, A. (2013). The Formulation of Development and Advancement Model in the Light of Imam Ali's Guidance. Islam & Management, 2(3), 43-77. [http://im.rihu.ac.ir/article_346.html]
47. Sadeghi Shahedani, M., & Khosravi, M. (2016). Theoretical Differences and Similarities of Five Years Development Plans of Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(23), 32-13. [http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2575.html]
48. Sadeghi Shahedani, M., & Mousavi, S. M. (2017). Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences and Council for the Study of Humanities Texts and Books, 16(1), 83-101. [http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_2416.html]
49. Salimifar, M., Nourouzi, R. A., & Motahari, M. A. (2009). Measuring Industrial and Regional Development of Razavi, Southern and Northern Khorasan Provinces. Economics Research, 9(35), 175-196. [http://joer.atu.ac.ir/article_2871.html]
50. Salmani, B., Asgharpour, H., & Jalilpour, S. (2016). The Effect of Government Policies and Public Debt on Financial Development in Iran. Planning and Budgeting, 21(1), 83-104. [http://jpbud.ir/article-1-959-fa.html]
51. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Classifying the Findings in Qualitative Studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905-923. [DOI:10.1177/1049732303253488] [PMID]
52. Sargolzehi, A. R., Shahiki Tash, M. N., & Kordsangani, S. (2018). Effects of Research and Development on Total Factor Productivity in Iran's Factory Industries. Public Management Researches, 11(40), 215-242. [https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2018.4300]
53. Seifollahhi, S., & Mahmoudzadeh, A. (2012). A Study of the Amount of Financial Participation of the Private Sector in Iran's Industrial Development and Social factors Affecting it Since the Islamic Revolution. Journal of Social Sciences, 8(2), 105-129. [https://dx.doi.org/10.22067/jss.v0i0.15950]
54. Shafiee, A. (2018). A Review of Iran's Manufacturing Structure in Political Documents. Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences and Council for the Study of Humanities Texts and Books, 18(9), 195-218. [http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3702.html]
55. Shaghaghi Shahri, V. (2018). Evaluation of Iranian 20-Year Outlook's Economic Objectives in Five-Year Development Plans. Majlis and Rahbord, 25(94), 209-238. [https://nashr.majles.ir/article_262.html]
56. Shahraki, A. (2014). Industrial Development Evaluation of the Provinces. Journal of Strategic Management Studies, 5(17), 15-38. [http://www.smsjournal.ir/article_88772.html]
57. Sharifzadegan, M. H., & Norayi, H. (2015). Analysis of Industrial Evolution and Development in Iran: Pathology of Industrial Development in Iran. Pažuheš-Nâme-ye Târix-e Ejtemâ'i va Eqtesâdi (Socio Economic History Studies), 4(1), 37-60. [http://economichistory.ihcs.ac.ir/article_1793.html]
58. Sharifzadeh, F., Haghi, A. S., Hoseinpoor, D., & Mirmohammadi, M. (2018). Providing a Model with a Network Approach to Entrepreneurship Policy. Public Management Researches, 11(40), 5-26. [https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2018.4285]
59. Shiravi, A., & Khodaparast, N. (2019). Resisting Economy and Sustainable Development: Similarities and Differences. Public Law Studies Quarterly, 49(1), 249-270. [https://dx.doi.org/10.22059/jplsq.2018.239280.1562]
60. Soheili, K., Fattahi, S., Zabihi Dan, M. S., & Hadizadegan, M. (2015). The Relationship between Efficiency and Industrial Concentration of Food and Beverage Industries in Iran. Economical Modeling, 8(27), 37-51. [http://eco.iaufb.ac.ir/article_554370.html]
61. Tabatabaee, A., Hasani, P., Mortazavi, H., & Tabatabaeichehr, M. (2013). Strategies to Enhance Rigor in Qualitative Research. Journal of University of Medical Sciences, 5(3), 663-670. [http://journal.nkums.ac.ir/article-1-403-fa.html] [DOI:10.29252/jnkums.5.3.663]
62. Taheri, S., & Shavalpour, S. (2018). The Impact of Open Government Data and Data Innovation on Life Insurance Industry Business Development. Roshd -e- Fanavari, 55(14), 63-75. [https://rimag.ricest.ac.ir/en/Article/20658]
63. Torabi, J., Mohammadi elyasi, G., Soleimani, G., & Zaefarian, R. (2018). Identifying Challenges related with Outputs of Business Development Service Centers in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 11(2), 241-259. [https://dx.doi.org/10.22059/jed.2018.68107]
64. Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. Health Policy and Planning, 9(4), 353-370. [DOI:10.1093/heapol/9.4.353] [PMID]
65. آزاد ارمکی، تقی، و توحیدلو، سمیه (1388). مطالعۀ شیوه¬ها و الگوهای سرمایه¬گذاری برحسب میزان توسعه‎یافتگی مناطق (با تکیه بر دو استان اصفهان و ایلام). نشریه تحقیقات علوم اجتماعی ایران، 1(2)، 48-35.
66. اسدی، بهنام (1398). پیشرفت توسعه اقتصادی با نگاهی به تجارب دیگر کشورها. نشریه مطالعات نوین بانکی، 2(3)، 88-71.
67. اکبری، اصغر (1389). توسعه کارآفرینی؛ مهم‏ترین ابزار توسعه اقتصادی و صنعتی. گفتگو با اصغر اکبری- مدیر مرکز خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری منطقه 13، نشریه کارآفرینان امیرکبیر، 1(64)، 35-34.
68. برادران شرکا، حمیدرضا، و صفوی، بیژن (1376). بررسی رشد صنعتی ایران: راهبرد توسعه صادرات صنعتی. نشریه پژوهشنامه بازرگانی، 1(3)، 80-55.
69. پژویان، جمشید (1385). به سوی ساختار سیاست¬سازی و سیاستگذاری اقتصادی: به مثابه یک ضرورت برای توسعه اقتصادی. نشریه راهبرد یاس، 2(6)، 148-139.
70. جمال¬زاده، میثم (1385). ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم¬انداز 20 ساله (با تاکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته). نشریه اندیشه صادق، 1(23)، 64-41.
71. جوانمردی، نظام؛ ایزدی، جهان‎بخش، و جلالی، رضا (1397). برنامه‎ریزی و سیاستگذاری توسعه صنعت گردشگری بر پایه ایفای نقش ستون¬های دولت محلی کارامد در ایران. نشریه پژوهش‎های گردشگری و توسعه پایدار، 1(3)، 25-11.
72. درودی، مسعود (1396). رویکرد آرایش سیاسی: کاربست نظریه‎ای بدیل به منظور فهم ناکارامدی سیاستگذاری صنعتی در ایران ( با تاکید بر برنامه‎های پنج‎گانه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1392-1368). اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی.
73. رفوگر آستانه، حسین، و فقیهی، مهدی (1391). شناسایی و اولویت‎بندی شاخص¬های سیاستگذاری توسعه صنعت نرم‎افزار ایران. نشریه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، 7(22)، 106-99.
74. رنجبر، رحیم (1387). استراتژی توسعه صادرات صنعتی ایران. نشریه توسعه صادرات، 1(72)، 34-32.
75. رهبر، فرهاد، و میرشجاعیان حسینی، حسین (1388). ارزیابی استراتژی ملّی و منطقه ای توسعه صنعت پتروشیمی کشور. نشریه مطالعات اقتصاد انرژی، 6(21)، 65-29.
76. زمانیان، مصطفی؛ خاجی، محمدرضا، و باقری مقدم، ناصر (1389). تحلیل راهبردی صنعت پلاستیک کشور با استفاده از رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت. پنجمین کنفرانس بین¬المللی مدیریت استراتژیک.
77. سالارزهی، حبیب‎الله، و امیری، یاسر (1389). تحلیل توسعه¬یافتگی بهره ‏وری صنایع ایران با استفاده از تاکسونومی عددی. نشریه پژوهش-های مدیریت، 3(9)، 131-115.
78. سیدنورایی، سیدمحمدرضا، و خوشکلام خسروشاهی، موسی (1392). منبع طبیعی نفت و پیشرفت اقتصادی ایران: چالش¬ها و راهکارها. نشریه مجله اقتصادی، 13(11 و 12)، 30-5. [http://ejip.ir/article-1-675-fa.html]
79. شاکری، رویا، و مولایی، سوران (1397). مطالعه تطبیقی سیاست¬های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی. نشریه مجله اقتصادی، 18(3 و 4)، 102-87. [http://ejip.ir/article-1-1066-fa.html]
80. شفیعا، محمدعلی، و موسوی لقمان، سیده‎اشرف (1392). نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه مقام معظم رهبری. نشریه اقتصاد اسلامی، 13(51)، 61-35. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16872.html]
81. شهیدی، محمدنقی (1376). بررسی سیاست صنعتی ژاپن. نشریه دانش و مدیریت، 1(3)، 33-23.
82. صدیقی، کورس (1384). الزامات راهبردی و چارچوب سیاستی توسعه صنعتی ایران: حلقه مفقوده برنامه¬های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری. نشریه بورس، 1(48)، 25-16.
83. صيفوري، بتول، و تقوي، رامين (1397). آسيب ‎شناسي برنامه‎ هاي توسعه ايران قبل و بعد از انقلاب و ارائه راهبردهاي محوری. نشریه آفاق علوم انساني، 2(22)، 23-1.
84. عابدین مقانکی، محمدرضا (1386). رتبه‏بندی فعالیت‏های صنعتی ایران، چارچوبی برای عملیاتی کردن طرح راهبرد توسعه صنعتی کشور. نشریه بررسی‏های بازرگانی، 1(22)، 31-7.
85. عظیمی، حسین (1382). چالش¬های توسعه صنعتی. نشریه راهبرد، 7(30)، 191-166.
86. علی‎احمدی، علیرضا، و خیرخواه، امیرسامان (1380). روش تولید تمیزتر در توسعه پایدار صنعتی. نشریه تدبیر، 1(118)، 54-49.
87. فاضلی، محمد، و محمودیان، معصومه (1395). تحول نقش دولت در صنعتی شدن: بررسی تطبیقی-تاریخی ایران و مالزی. نشریه جامعه‎شناسی اقتصادی و توسعه، 5(1)، 145-115. [https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_4911.html]
88. فریزن، اسکات؛ هاولت، مایکل؛ رامش، ام، و ژوون، وو (1393). توسعه پایدار جهت بازسازی سیاستگذاری یکپارچه. ترجمۀ یحیی کمالی و مجید احتشامی، انتشارات انگیزه.
89. فزونی اردکانی، زهرا؛ فرهادیان، همایون، و پزشکی‎راد، غلامرضا (1396). تعیین درجه توسعه¬یافتگی صنایع لبنی استان‎های ایران؛ کاربرد تکنیک تاکسونومی عددی. نشریه علوم و صنایع غذایی ایران، 14(64)، 60-51. [http://fsct.modares.ac.ir/article-7-8024-fa.html]
90. فولادی، مهران، و زنگنه، افسانه (1395). سیاست های نوآوری تامین مالی برای توسعه کارآفرینی مقایسه سنگاپور، تایوان و ایران. دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین همایش ملّی ایده های نوین مدیریت و اقتصاد.
91. قاسم زاده، محمدباقر (1377). تحقیق‎ وتوسعه در واحدهای صنعتی-تولیدی. نشریه تدبیر، 1(83)، 41-37.
92. گرشاسبی، علیرضا؛ اسمعیلی‌پور ماسوله، الهام، و میاندوآبچی، الناز (1395). مولفه‏های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت‏ پذیری منطقه ‏ای. نشریه بررسی ‏های بازرگانی، 14(79)، 14-1. [http://barresybazargani.itsr.ir/article_28144.html]
93. معصومی راد، رضا (1390). تبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه‎ ریزی توسعه پایدار در ایران. نشریه رهنامه سیاست گذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی، 2(4)، 56-27.
94. مهدوی عادلی، محمدحسین (1374). نقش تحقیقات در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه. نشریه دانش و توسعه، 1(2)، 124-113.
95. مولر، پیر (1383). سیاستگذاری عمومی. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات دادگستر.
96. نبوی، سیدمرتضی، و ملایری، محمدحسین (1375). درآمدی بر سیاستگذاری صنعتی در ایران. نشریه اندیشه، 1(21)، 44-16.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb