دوره 35، شماره 2 - ( تابستان 1401 )                   دوره35 شماره 2 صفحات 28-3 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pedroud A, Memarzadeh Tehran G, Alimoradi M. Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Implementation of the Citizen’s Charter in Iranian State Agencies. JMDP 2022; 35 (2) :3-28
URL: http://jmdp.ir/article-1-4361-fa.html
پدرود اسدالله، معمارزاده طهران غلامرضا، علیمرادی مهرداد. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های دولتی ایران. فرایند مدیریت و توسعه. 1401; 35 (2) :3-28

URL: http://jmdp.ir/article-1-4361-fa.html


1- گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران
2- دانشیار گروه مدیریت دولتی‌، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، gmemar@gmail.com
3- گروه برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران
چکیده:   (431 مشاهده)
هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه‌های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است.
طرح پژوهش/ روششناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته‌بندی کرده است.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه‌های اجرایی ایران بهترتیبِ بیشترین تا کمترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه‌یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خطمشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام‌گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزۀ مقامات دولتی است.
ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت‌های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه‌های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه‌های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه‌های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینۀ ارتقای خدمات دستگاه‌های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند.
پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل بهدستآمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می‌بایست بیشترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه‌یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت‌ها و خدمات ‌ارائهشدنی دستگاه‌ خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت‌آمیز منشور بالا برند.
 
متن کامل [PDF 1562 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/9/6 | پذیرش: 1401/2/21 | انتشار الکترونیک: 1401/10/12

فهرست منابع
1. Acharya, S. (2010). Implementation of Citizen's Charter and Improving Municipal Services in Nepal: Myth or Reality? (Master of Philosophy in Public Administration). The University of Bergen.
2. Ahrens, J., & Rudolph, P. M. (2006). The Importance of Governance in Risk Reduction and Disaster Management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 14(4), 207-220. [DOI:10.1111/j.1468-5973.2006.00497.x]
3. Ahsan, A., & Huque, A. S. (2016). Citizen's Charter and Implementation Failure: Performance of Local Councils in Bangladesh. Public Administration and Policy, 19(1), 6-22.
4. Arora, D. (2008). Citizen's Charters in India: Formulation, Implementation and Evaluation. Indian Institute of Public Administration. [https://darpg.gov.in/sites/default/files/IIPA_Report_Citizen_Charter.pdf]
5. Asgharpour, B., Rahnavard, F., & Firuzfar, G. (2016). Citizen's Charter and the Factors Affecting its Successful Establishment. Management and Development Process, 29(1), 3-22. [http://jmdp.ir/article-1-2281-fa.html]
6. Beniwal, V. S. (2005). Challenges and Prospects of Implementing Citizen's Charter: A Study of Panchkula (Haryana) Municipal Council in India. (Master of Philosophy in Public Administration (MPA)). University of Bergen,
7. Bourgon, J. (2007). Responsive, Responsible and Respected Government: Towards a New Public Administration Theory. International Review of Administrative Sciences, 73(1), 7-26. [DOI:10.1177/0020852307075686]
8. Boyte, H. C. (2005). Reframing Democracy: Governance, Civic Agency, and Politics. Public Administration Review, 65(5), 536-546. [DOI:10.1111/j.1540-6210.2005.00481.x]
9. Center for Good Governance (CGG) (2008). Citizen's Charters Hand Book.
10. Chado, J., & Johar, F. B. (2016). Public Participation Efficiency in Traditional Cities of Developing Countries: A Perspective of Urban Development in Bida, Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219(1), 185-192. [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.05.004]
11. Cooper, T. (2012). Handbook of Administrative Ethics: John & Wiley.
12. Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559. [DOI:10.1111/0033-3352.00117]
13. Doern, G. B. (1993). The UK Citizen's Charter: Origins and Implementation in Three Agencies. Policy & Politics, 21(1), 17-29. [DOI:10.1332/030557393782453961]
14. Drewry, G. (2005). Citizens as Customers-Charters and the Contractualisation of Quality in Public Services. Public Management Review, 7(3), 321-340. [DOI:10.1080/14719030500180823]
15. Ferlie, E., Fitzgerald, L., & Pettigrew, A. (1996). The New Public Management in Action: Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780198289029.001.0001]
16. Fortuito, A. M., Bhuiyan, M., Haque, F., Shabnam, L., Krishna, A., & Withana, C. (2015). Citizen's Charter Driven Service Area Improvement. Paper Presented at the 2015 Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC). [DOI:10.1109/APSEC.2015.43]
17. Gamage, C. J. K. (2018). Enhancing Public Service Delivery: A Study of Citizen's Charter Practice in Galle District Sri Lanka. (Master in Public Policy and Governance (MPPG)). North South University.
18. Gautam, B. R. (2008). Factors Affecting Application of New Public Management Oriented Reforms for Reforming Nepalese Public Administration. The Third Annual Himalyan Policy Research Conference. [https://digitalrepository.unm.edu/nsc_research/29]
19. Ghuman B. S. (2011). Towards a Citizens Charter. The Tribune, September 21. [https://www.tribuneindia.com/2011/20110921/edit.htm#6]
20. Government of Jamaica (1995). Citizen's Charter: Principles into Practice, a Checklist of Public Bodies Participating in the Charter Programme. Office of the Prime Minister.
21. Gupta, A. K., & Shrestha, G. L. (2021). Citizen Charter in Nepali Public Sector Organizations: Does it Really Work? Policy & Governance Review, 5(1), 18-32. [DOI:10.30589/pgr.v5i1.368]
22. Haque, M. S. (2005). Limits of the Citizen's Charter in India: The Critical Impacts of Social Exclusion. Public Management Review, 7(3), 391-416. [DOI:10.1080/14719030500180971]
23. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69(1), 3-19. [DOI:10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x]
24. Jahangiri, A. (2003). Client-Friendly Government. Management and Development Process, 17(2), 34-41. [http://jmdp.ir/article-1-204-fa.html]
25. Jreisat, J. (2010). Comparative Public Administration and Africa. International Review of Administrative Sciences, 76(4), 612-631. [DOI:10.1177/0020852310381205]
26. Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government: Harvard University Press.
27. Nayem, Z. (2010). Problems of Implementing Citizan Charter: A Study of Upazila Land Office (AC Land Office). North South University of Dhaka.
28. Nigussa, F. (2014). A Critical Analysis of the Conceptualization and Implementation of Citizens' Charters: Case Studies from UK, India, South Africa, and Ethiopia. Public Policy and Administration Research, 4(1), 50-59.
29. Norman, W., & MacDonald, C. (2004). Getting to the Bottom of "Triple Bottom Line". Business Ethics Quarterly, 14(2), 243-262. [DOI:10.5840/beq200414211]
30. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: Penguin Press.
31. Paul, S. (2002). New Mechanisms for Public Accountability: The Indian Experience. Paper Presented at the Chr. Michelsen Institute Workshop, United Nations Development Programme Oslo Governance Centre.
32. Pollitt, C. (1994). The Citizen's Charter: A Preliminary Analysis. Public Money & Management, 14(2), 9-14. [DOI:10.1080/09540969409387809]
33. Post, D., & Agarwal, S. (2011). Citizen Charters: Enhancing Service Delivery through Accountability. [http://documents1.worldbank.org/curated/en/543241468135929562/pdf/638900BRI0Citi00Box0361531B0PUBLIC]
34. Principe, A. P. (2009). Exploring Public Service Improvement Initiative: A Case Study of Citizen's Charter Implementation in Naga City. (Master's Programme). Urban Management and Development.
35. Rab, A., & Rahaman, M. M. (2017). Challenges and Prospects of Implementing Citizen Charter: A Study of :union: Parishad in Bangladesh. Res Humanity Social Science, 7(3), 1-8.
36. Rahman, M. S., & Karim, M. R. (2015). Proactive Disclosure of Information, Service Delivery and Citizen Satisfaction: A Study of Dhaka South City Corporation. Journal of Public and Private Management, 22(2), 95-95.
37. Raz, J. (1971). Legal Principles and the Limits of Law. The Yale Law Journal, 81(5), 823-854. [DOI:10.2307/795152]
38. Razzaque, F. (2012). Citizen's Charter and its Effectiveness: A Case Study of Department of Immigration and Passports of Bangladesh. IGS Working Paper Series No. 01/2012.
39. Saguin, K. (2013). Implementing the Citizen's Charter in the Philippines: Insight from Selected Local Government Units. Retrieved August, 9(1), 30-57. [DOI:10.2139/ssrn.2630536]
40. Shankar, S. (2007). Citizen's Charters: An Empirical Study. Published by Administrative Training Institute, Mysore.
41. Sharma, D. (2012). An Evaluation of a Citizen's Charter in Local Government: A Case Study of Chandigarh, India. Journal of Administration & Governance, 7(1), 86-95.
42. Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? The American Review of Public Administration, 36(1), 41-57. [DOI:10.1177/0275074005282583]
43. Tamrakar, R. (2010). Impact of Citizen Charter in Service Delivery: A Case of District Administration Office, Kathmandu. Dhaka: North South University.
44. Tasioulas, J. (2012). Towards a Philosophy of Human Rights. Current Legal Problems, 65(1), 1-30. [DOI:10.1093/clp/cus013]
45. الواني، مهدي، و رياحي، بهروز (1382). نظريۀ نوين مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ايران. نشريه تحول اداري، 7(41 و 42)، 83-41.
46. موسی‌خانی، مرتضی، و حمیدی، ناصر (1384). آسیب‌شناسی طرح تکریم ارباب‎رجوع: رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین). دومین کنفرانس ملّی مدیریت عملکرد.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb