داوران سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد جواد کاملی دانشیاربازنشسته، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه علوم انتظامی تهران، ایران
دکتر عباس منوریان استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر فرج اله رهنورد دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی ریزوندی مربی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزو
دکتر رضا واعظی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
د‌کتر علی جهانگیری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
د‌کتر مهد‌ی خاد‌می استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی ABA-۴۰۳۸-۲۰۲۱ 
د‌کتر مهد‌ی رسولی قهرود‌ی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر بامداد مرکز آموزش و مدیریت دولتی
دکتر زهره مقدس استادیار گروه ریاضی و آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دفعات مشاهده: 762 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌­ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر محمد جواد کاملی استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
دکتر عباس منوریان استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر فرج اله رهنورد دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌­ریزی
دکتر سید احمد رضا امیری طهرانی زاده مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر امیر رضا ممدوحی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
د‌کتر علی جهانگیری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
د‌کتر مهد‌ی خاد‌می استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­‌ریزی ABA-۴۰۳۸-۲۰۲۱
آقای فیروز رازنهان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­‌ریزی
د‌کتر مهد‌ی رسولی قهرود‌ی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­‌ریزی
دکتر ناصر بامداد مرکز آموزش و مدیریت دولتی
دکتر عباس احمدی استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر علی شیرین دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اکبر عالم تبریز استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری
دکتر زهره مقدس استادیار گروه ریاضی و آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر علی فرهی  استاد، دانشگاه امام حسین(ع) 
دکتر محمدآقا حسینعلی شیرازی دکترای مدیریت صنعتی وعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن گلریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

دفعات مشاهده: 2330 بار   |   دفعات چاپ: 277 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد جواد کاملی استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
دکتر عباس منوریان استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر فرج اله رهنورد دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر بابک فرهنگ استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر امیر افشین فتاحی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر امیر رضا ممدوحی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
د‌کتر علی جهانگیری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
د‌کتر مهد‌ی خاد‌می استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی ABA-۴۰۳۸-۲۰۲۱
آقای فیروز رازنهان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر حسن گلریز دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
د‌کتر مهد‌ی رسولی قهرود‌ی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

دفعات مشاهده: 2322 بار   |   دفعات چاپ: 296 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داوران سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر حبیب اله طاهرپورکلانتری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌­ریزی
دکتر محمد صائبی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌­ریزی
دکتر محمد جواد کاملی استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران،ایران
دکتر عباس منوریان دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی
دکتر فرج اله رهنورد استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر بابک فرهنگ دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر حسین علیپور استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
د‌کتر علی جهانگیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید نجفی توانا استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر سید محمد زاهدی بازنشسته استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر مهدی رسولی قهرودی  استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر ناصر بامداد  مرکز آموزش و مدیریت دولتی
دکتر سید محمد اعرابی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی خادمی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌­ریزی ABA-۴۰۳۸-۲۰۲۱

دفعات مشاهده: 2320 بار   |   دفعات چاپ: 279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر