شرایط پذیرش مقالات

ازکلیه‌ استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های علمی خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود، ابتدا فایل فرمت تدوین مقاله را از لینک زیر دریافت نموده و مقاله را به طور دقیق بر اساس این فرمت تنظیم و ارسال نمایید.

شرایط پذیرش مقالات
 این نشریه مقاله‌هایی را در فرآیند داوری قرار می ‏دهد که:
ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
در جهت اهداف و در قالب موضوع‌های تعیین‏ شده برای نشریه باشد؛
حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد؛
مقاله‌ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
 
ساختار کلی نشریه
بدنه اصلی مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع باشد.
شیوه استناد به صورت درون متنی به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) باشد.
فهرست منابع نیز به صورت الفبایی، بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمریکا در انتهای مقاله به صورت یکسان و مطابق روش زیر تنظیم شده باشد:  
- برای کتاب: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک)، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل نشر: نام ناشر.
- برای نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال نشر). عنوان مقاله، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، نام نشریه (ایتالیک)، دوره ( شماره انتشار)، صفحات.
 (برای آگاهی کامل از شیوه استناددهی به سایت، با نشانیhttps://www.landmark.edu/library/citation-guides/apa-citation-style-guide مراجعه فرمایید.)
- رسم الخط، نقطه گذاری و واژه های معادل در زبان فارسی بر مبنای مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی http://www.persianacademy.ir است.
- معادل­های فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطلاح ­های خارجی مهم در متن، با اعداد تک از ۱ شماره‏گذاری و در زیرنویس هر صفحه آورده شود.
- ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی انگلیسی آورده شوند.
- تمامی منابع از راه نرم افزار اندنوت یا دیگر نرم افزارهای مشابه رفرنس دهی اشاره شوند.
 
ساختار چکیده
 چکیده حاوی مطالب کلی مقاله است، بدون درج شکل، نمودار، فرمول و جزییات آماری؛ ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه در پاراگراف ­های که شامل:
هدف (اجباری): هدف پژوهش باید به صراحت تمرکز پژوهش را نشان دهد. هدف پژوهش می تواند با نشان دادن رابطۀ بین متغیرها نیز بیان شود. نویسندگان باید توجه داشته باشند که از بیان مواردی مانند شکاف پژوهش در اینجا خودداری نمایند.
طرح پژوهش/ روش شناسی / رویکرد (اجباری): در اینجا باید اطلاعات مربوط به تعداد نمونه نهایی، ابزار جمع آوری داده (پرسشنامه، مصاحبه)، جامعه آماری (افراد، گروه ها، سازمان ها)، زمینۀ پژوهش (دولتی، خصوصی، تولیدی، خدماتی، در حال توسعه، توسعه یافته)، و روش تحلیل داده ها (مدل معادلات ساختاری، تحلیل تم، کدگذاری، رگرسیون، و ... ) اشاره شود. نویسندگان باید توجه کنند که وارد جزئیات بیش از حد روش شناسی مانند نحوۀ انتخاب نمونه ها، ابزارهای پایایی و روایی پرسشنامه، چرایی انتخاب زمینۀ پژوهش، و نحوۀ انجام تجزیه و تحلیل داده ها نشوند.
یافته ها (اجباری): تمامی یافته های مهم پژوهش باید به زبان آماری (اثر مثبت / منفی و معنادار یا بی معنا) نوشته شوند. یافته ها باید حاصل دستاورد این پژوهش باشد. در پژوهش های کمّی، فرضیه های پژوهش جزو یافته هاست. در پژوهش های کیفی نیز، مدل نهایی به دست آمده از نظر خبرگان یا نتیجۀ حاصل از مورد مطالعه در این بخش بیان می شود.
ارزش / اصالت پژوهش (اجباری): در اینجا سهم های پژوهش می تواند به صورت نظری و تجربی بیان شود. در سهم های نظری، ارزش پژوهش در بسط نظریه ملاک است و پژوهش باید بیان کند که تا چه حد توانسته نظریه را گسترش دهد. گاهی ورود یک متغیر جدید در یک نظریه می تواند به گسترش آن کمک کند. در موارد تجربی نیز پژوهش ها می توانند مدارکی باشند برای اثبات ادعاهایی که برای اولین بار کشف کرده اند. در اینجا باید ارزش پژوهش در رابطه با جامعۀ آماری بیان شود.
پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی (اختیاری): در اینجا با توجه به یافته های پژوهش، یک پیشنهاد اجرایی یا پژوهشی به صورت کلی بیان شود و از نوشتن جزئیات بیش از حد خودداری شود.

موارد ذکر شده در چکیده با قلم تیره مشخص ­شود؛
نویسنده باید از استناد در درون چکیده و نوشتن اختصارات غیرمعمول و غیراستاندارد اجتناب نماید و اختصارات به طور کامل آورده شود، اما در اشارات بعدی می ‏توانند حروف اختصار را به‏ جای آن استفاده کنند؛
از آوردن نقل و قول مستقیم پرهیز شود؛
 
سایر نکته ها
• هر مقاله از حدود ۲۵ صفحه کاغذ قطع وزیری (۲۳*۱۷) حروف­ نگاری شده تجاوز نکند ( حدود ۸۰۰۰ کلمه)؛
• مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
• کلید واژه ها (دست‏کم ۵ تا ۷ واژه) پس از چکیده درج شود؛
• متن مقاله ها با نرم افزار word ۲۰۱۳ یا  word ۲۰۱۰ و فونت B Nazanin ۱۱.۵  و واژه‌های انگلیسی با قلم Time New Roman ۱۰ نوشته شود و فایل مقاله از طریق وب سایت نشریه ارسال شود.؛
• عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین آنها و شماره جدول‌ها و شکل‌ها و نمودارها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. [مانند: جدول ۲. توزیع فراوانی...] اعداد داخل جداول به فارسی نوشته شود.
• اعداد و نوشته های داخل جدول حتما باید به صورت فارسی نوشته شود بجای نقطه در اعداد فارسی باید ممیز (/) گذاشته شود.
• فرمول‌ها چپ‌چین و با شماره مشخص می‌شوند. شماره فرمول‌ها نیز با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. مانند: (۴) عدد روبروی فرمول باشد.
• تمام صفحه‌ها از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری ‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه ‌یابد.
• زیر نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی دانشگاهی، نام گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، استان، نشانی کامل پستی، شماره تلفن، و نشانی پست الکترونیکی درج و نویسنده مسؤول مکاتبات مشخص گردد.
- نویسندگان باید از صحت مقالۀ ارسال شده به فصل نامه اطمینان کامل کسب کنند. چرا که تا مراحل اولیه داوری امکان تصحیح مقاله برای آنان وجود ندارد.
- نویسندگان موظف هستند تا تنها اصلاحات مورد نظر داور را به درستی انجام دهند. تغییر در مقاله اعم از اضافه یا کم نمودن هر بخشی از مقاله، که بدون نظر داور انجام شده باشد، تقلب محسوب شده و سریعاً از فرایند فصل نامه حذف خواهد شد و تمام عواقب ناشی از آن بر عهدۀ تک تک نویسندگان خواهد بود.
- نویسندگان موظف هستند فرم های بارگذاری شده بر روی سایت نشریه را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند (فرم تعهدنامه نویسندگان و تعارض).
نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.
 
 


دفعات مشاهده: 38982 بار   |   دفعات چاپ: 1652 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 188 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرایند مدیریت و توسعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Management and Development Process

Designed & Developed by : Yektaweb