دوره 32، شماره 2 - ( تابستان 1398 )                   دوره32 شماره 2 صفحات 162-135 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه شهید چمران اهواز ، j.mohammadi@scu.ac.ir
2- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (4135 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک‌های رهبری (تحول‌آفرین و خدمت گزار) بر الگوی رفتاری کارکنان (پذیرش، مقاومت، و بی‌تفاوتی) در برابر تغییر است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی شهر اهواز است. برای نمونه‌گیری، از روش غیراحتمالی و از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است که در نهایت، 307 پرسشنامه به‏ دست آمد و مبنای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها قرار گرفت. روایی پرسشنامه با ارزیابی و اظهارنظر متخصصان و استادان، و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج به ‏دست‏ آمده از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش معادلات ساختاری، نشان می ‏دهد که سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمت گزار بر پذیرش کارکنان در برابر تغییر، تاثیر مثبت و معنادار، و بر مقاومت و بی‌تفاوتی در برابر تغییر تاثیر منفی و معنادار دارند.
متن کامل [PDF 1436 kb]   (1129 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/12/15 | پذیرش: 1397/6/30 | انتشار الکترونیک: 1398/12/5

فهرست منابع
1. Abrell-Vogel, C. & Rowold, J. (2014). Leaders' Commitment to Change and Their Effectiveness in Change-A Multilevel Investigation. Journal of Organizational Change Management, 27(6), 900-921. [DOI:10.1108/JOCM-07-2012-0111]
2. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2000). MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire Sampler Set: Technical Report, Leader Form, Rater Form, and Scoring Key for MLQ Form 5x-Short: Mind Garden.
3. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership: Psychology Press. [DOI:10.4324/9781410617095]
4. Bommer, W. H., Rich, G. A. & Rubin, R. S. (2005). Changing Attitudes about Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism about Organizational Change. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 733-753. [DOI:10.1002/job.342]
5. Burnes, B. & By, R. T. (2012). Leadership and Change: The Case for Greater Ethical Clarity. Journal of Business Ethics, 108(2), 239-252. [DOI:10.1007/s10551-011-1088-2]
6. Çetin, M., Karabay, M. E., & Efe, M. N. (2012). The Effects of Leadership Styles and the Communication Competency of Bank Managers on the Employee's Job Satisfaction: The Case of Turkish Banks. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58(1), 227-235. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.996]
7. Chan, S. & Mak, W. M. (2014). The Impact of Servant Leadership and Subordinates' Organizational Tenure on Trust in Leader and Attitudes. Personnel Review, 43(2), 272-287. [DOI:10.1108/PR-08-2011-0125]
8. Engelen, A., Schmidt, S., Strenger, L. & Brettel, M. (2014). Top Management's Transformational Leader Behaviors and Innovation Orientation: A Cross-Cultural Perspective in Eight Countries. Journal of International Management, 20(2), 124-136. [DOI:10.1016/j.intman.2013.04.003]
9. Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to Organizational Change: Extension of a Three-Component Model. Journal of Applied Psychology, 87(3), 474-487. [DOI:10.1037/0021-9010.87.3.474]
10. Ijaz, S., & Vitalis, A. (2011). Resistance to Organizational Change: Putting the Jigsaw Together. International Review of Business Research Papers, 7(3), 112-121.
11. Johansson, C., Åström, S., Kauffeldt, A., Helldin, L. & Carlström, E. (2014). Culture as a Predictor of Resistance to Change: A Study of Competing Values in a Psychiatric Nursing Context. Health Policy, 114(2), 156-162. [DOI:10.1016/j.healthpol.2013.07.014]
12. Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, 89(5), 755-768. [DOI:10.1037/0021-9010.89.5.755]
13. Karaca, H. (2013), An Exploratory Study on the Impact of Organizational Silence in Hierarchial Organizations: Turkish National Police Case. European Scientific Journal, 23(9), 38-50.
14. Kool, M. & Van Dierendonck, D. (2012). Servant Leadership and Commitment to Change, The Mediating Role of Justice and Optimism. Journal of Organizational Change Management, 25(3), 422-433. [DOI:10.1108/09534811211228139]
15. Laub, J. (1999). Assessing the Servant Organization; Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) Model. Dissertation Abstracts International, 60(2), 1-115.
16. Lee, J.-E., Almanza, B. A., Jang, S. S., Nelson, D. C., & Ghiselli, R. F. (2013). Does Transformational Leadership Style Influence Employees' Attitudes Toward Food Safety Practices? International Journal of Hospitality Management, 33(1), 282-293. [DOI:10.1016/j.ijhm.2012.09.004]
17. Magliocca, L. A. & Christakis, A. N. (2001). Creating Transforming Leadership for Organizational Change: The Cogniscope System Approach. System Research and Behavioral Science, 18(1), 259- 277. [DOI:10.1002/sres.356]
18. Mayer, D., Bardes, M. & Piccolo, R. F. (2008). Do Servant-Leaders Help Satisfy Follower Needs? An Organizational Justice Perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(2), 180-197. [DOI:10.1080/13594320701743558]
19. Milton, C., Entrekin, L. & Stening, B. (1984). Organisational Behaviour in Australia, Prentice Hall, Sydney.
20. Oreg, S. & Berson, Y. (2011). Leadership and Employees' Reactions to Change: The Role of Leaders' Personal Attributes and Transformational Leadership Style. Personnel Psychology, 64(3), 627-659. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2011.01221.x]
21. Oreg, S. (2003). Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure. Journal of Applied Psychology, 88(1), 680-693. [DOI:10.1037/0021-9010.88.4.680]
22. Oreg, S. (2006). Personality, Context, and Resistance to Organizational Change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73-101. [DOI:10.1080/13594320500451247]
23. Parris, D. L. & Pearchey, J. W. (2013). A Systematic Literature Review of Servant Leadership Theory in Organizational Contexts, Leadership, Management, and Communication Skills, 43(3), 377-393. [DOI:10.1007/s10551-012-1322-6]
24. Peccei, R., Giangreco, A. & Sebastiano, A. (2011). The Role of Organisational Commitment in the Analysis of Resistance to Change: Co-Predictor and Moderator Effects. Personnel Review, 40(2), 185-204. [DOI:10.1108/00483481111106075]
25. Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes toward an Organizational Change. Academy of Management Review, 25(4), 783-794. [DOI:10.2307/259206]
26. Rachmawati, A. W. & Lantu, D. C. (2014). Servant Leadership Theory Development & Measurement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115(1), 387-393. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.02.445]
27. Rodell, J. B., & Colquitt, J. A. (2009). Looking Ahead in Times of Uncertainty: The Role of Anticipatory Justice in an Organizational Change Context. Journal of Applied Psychology, 94(4), 989-1002. [DOI:10.1037/a0015351]
28. Self, D. R. (2007). Organizational Change-Overcoming Resistance by Creating Readiness. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 21(5), 11-13. [DOI:10.1108/14777280710779427]
29. Stone, A. G., Russell, R. F. & Patterson, K. (2004). Transformational Versus Servant Leadership: A Difference in Leader Focus. Leadership & Organization Development Journal, 25(34), 349 - 361. [DOI:10.1108/01437730410538671]
30. Van Dierendonck, D. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management, 37(4), 1228-1261. [DOI:10.1177/0149206310380462]
31. Waddell, D. & Sohal, A. S. (1998). Resistance: A Constructive Tool for Change Management. Management Decision, 36(8), 543-548. [DOI:10.1108/00251749810232628]
32. Winston, B. E. & Ryan, B. (2008). Servant Leadership as a Humane Orientation: Using the GLOBE Study Construct of Humane Orientation to Show that Servant Leadership is More Global than Western. International Journal of Leadership Studies, 3(2), 212-222.
33. افجه، علی‌اکبر، و رضایی ابیانه، ندا (1392). رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 247-231.
34. الوانی، سیدمهدی؛ واعظی، رضا، و هنرمند، روح الله (1394). نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 24(79)، 26-1.
35. براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ دری، بهروز، و قاسمی، وحید (1394). الگوی تحلیل مسیر بین متغیرهای روان‌شناختی و فردی، واکنش به تغییر و پیامدهای آن در شرکت پتروشیمی بندر امام، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ۲۸(۱)، ۱88-۱65.
36. پیروز، علی‌آقا؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس، و بهشتی‌نژاد، سیدمحمود (1392). مدیریت در اسلام، ویراست دوم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
37. حسن‌پور، اکبر؛ عباسی، طیبه، و نوروزی، مجتبی (1390). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(1)، 180-159.
38. حضرتی، محمود، و قلی‌پور، آرین (1388). تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان‌های دولتی ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 2(2)، 27-5.
39. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی، و آذر، عادل (1395). روش‌شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ یازدهم، انتشارات صفارـ اشراقی.
40. راهواره، مهرداد؛ کشته‌گر، عبدالعلی، و اسماعیل‌زایی، مژگان (1392). رابطه بین اندیشه خلاق، سبک تفکر مدیران و پذیرش تغییر در کارکنان سازمان، کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، دی ماه 1392، شیراز.
41. رحمانی، جعفر، و باقی نصرآبادی، علی (1379). مدیر موفق، انتشارات لوح محفوظ.
42. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس، و حجازی، الهه (1395). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و نهم، انتشارات آگاه.
43. سعدی، مریم؛ حیدری، روح الله، و رستمی، ساسان (1392). تعیین رابطه رهبری تحول‌آفرین مدیران و پذیرش تغییر کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان.
44. طاهری، یاسین؛ محمدی، جیران، و جعفری‌نیا، سعید (1393). بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش مداخله‌گر توانمندسازی کارکنان، نشریه مدیریت دولتی، 6(4)، 789-769.
45. فرازجا، مهدی، و خادمی، محسن (1390). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تعامل‌گرا و نگرش به تغییر سازمانی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(4)، 69-49.
46. قلاوندی، حسن، و علی‌زاده، معصومه (1393). تـحلیلی هـمبستگی چندگانه ویژگـی‌های رهبری خدمتگزار مدیران، عدالت سازمانی ادراک‌شده و وجدان کاری در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ۲۷(۳)، 20-3.
47. کاملی، محمدجواد؛ بختیاری‌اصل، طیبه؛ لطفی آرباطان، ابوالفضل، و پورفرج، اکبر (1392). بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 133-103.
48. محمدی، جیران؛ نداف، مهدی، و صفریان، سارا (1396). تبیین تاثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی، نشریه مدیریت دولتی، 9(1)، 106-85.
49. نصر اصفهانی، مهدی؛ نصراصفهانی، علی، و نوری، ابوالقاسم (1390). رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مولفه‌های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان، پژوهش‌های مدیریت، 4(11)، 124-105.
50. هومن، حیدرعلی (1395). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، چاپ هفتم، انتشارات سمت.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.