فرایند مدیریت و توسعه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره ۶- تلفن: ۲۲۸۰۱۹۰۰-۹
کدپستی: ۱۹۷۸۹۱۱۱۱۴

صندوق پستی: ۴۶۴۷-۱۹۳۹۵ 
ایمیل نشریه: infojmdp.ir
nashrdaftargmail.com

نشانی وب سایت موسسه:  http://www.imps.ac.ir
نشانی وب سایت نشریه برای ارسال مقاله 
   http://www.jmdp.ir


و

نشانی مطلب در وبگاه فرایند مدیریت و توسعه:
http://jmdp.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب