فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه- پیشینه نشریه
نشریه فرایند مدیریت و توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در سال 1349 مرکز آموزش مدیریت دولتی، انتشار نشریه ای علمی با عنوان «مدیریت امروز» را آغاز کرد. هدف از انتشار این نشریه، انعکاس تجارب، دیدگاه ها و اندیشه های نوین در زمینه موضوعی مدیریت و امور اداری بود که از شماره 1-37 تا سال 1358 منتشر شد و پس از آن به مدت 8 سال تولید و نشر آن متوقف شد. در سال 1366 عنوان نشریه به "مدیریت دولتی" تغییر و به مدت پانزده سال از شماره 1-54 تا سال 1380 با همین عنوان انتشار یافت. در سال 1381، هم زمان با ادغام " مرکز آموزش مدیریت دولتی " و " موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه " عنوان نشریه تغییر کرد و از شماره 55-74 تا سال 1389 با عنوان «فرایند مدیریت و توسعه» منتشر شد. با ارتقای کیفیت محتوا و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مذکور از سال 1390 و از شماره 75 به بعد با رتبه علمی – پژوهشی در حال انتشار است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه:
http://jmdp.ir/find.php?item=1.72.38.fa
برگشت به اصل مطلب